Önkormányzati hírek 2013. május

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete
2013. május 29. napján tartotta soros ülését,
melyen az alábbi fontosabb döntések születtek.
A képviselő-testület zárt ülési előterjesztést nem tárgyalt meg.
Nyílt ülésen a polgármesteri tájékoztató keretében Vass Imre polgármester
tájékoztatta a képviselő-testületet az előző ülés óta eltelt időszak
eseményeiről:
Április 25-én a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. gazdasági vezetőjével vette
fel a kapcsolatot a települési szilárd hulladékszállítás jövőbeni szervezése kapcsán.
Április 26-án a Széchenyi Programiroda – Tavaszi konferenciasorozat megnyitóján
vett részt, ahol Dr. Lázár János Miniszterelnökséget vezető államtitkár tartott
tájékoztatót.
Április 29-én rész vett:
– a Makói Kistérség Többcélú Társulás ülésén,
– a Makó és Térsége Önkormányzati Ivóvízminőség-javító Társulás ülésén,
– a Makó és Térsége Víziközmű Társulás ülésén.
Május 04-én a Makó-Térségi Víziközmű Kft. taggyűlésén vett részt.
Május 06-án tájékoztatás érkezett, miszerint a Szennyvíz Társulás 1.212.625.758 Ft EU
önerő alap támogatást nyert a szennyvízprojektre
Május 07én szennyvízkivitelezés koordináción vett részt.
Május 08-án DAREH taggyűlés volt Orosházán, melyen Megyesi Ferenc
alpolgármester vett részt.
Május 11-én Földeáki Polgárőr Egyesület közgyűlésén vett részt.
Május 13-án részt vett a Makó-Térségi Víziközmű Kft. taggyűlésén.
Május 15-én a Makó és Térsége Viziközmű Társulat küldöttgyűlésén vett részt.
Május 16-án részt vett:
– a Makó-Térségi Víziközmű Kft. taggyűlésén az Alföldvíz Zrt. vezetőinek
részvételével
– a Tiszamarosszögi Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlésén és a
– Családfa „megnyitó” rendezvényen a Művelődési Házban.
Május 17-én a „Földeákért” cím elhunyt tulajdonosainak, Kovács Sándorné, Vass
József, Rakonczai János és Rácz Sándor sírját, valamint Dr. Posztós János
emléktábláját koszorúzta meg Neparáczki Olga képviselő asszony részvételével.
Május 18-20-án a XVIII. Földeáki Falunapok megrendezésére került sor.
A rendezvénysorozat költsége 1.090 e Ft volt, melyből a szponzorok pénzbeli
támogatása 755 e Ft, és még egyéb felajánlásokkal, közvetlen szoláltatásokkal is
támogatták az egyes programokat.
Köszönetét fejezte ki a szervezőknek, rendezőknek, fellépőknek, segítőknek,
szponzoroknak.
Május 21-én Intézményvezetői megbeszélést tartott, valamint ezen a napon ülésezett
a Szociális Bizottság is.
Május 22-én levelet küldött a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkárságára
az önkormányzat működőképessége kapcsán. A 2013-as önkormányzati kötelező
feladatok finanszírozása (állami támogatás) nagymértékben változott. A változás,
mint az, az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében látható, sajnos nem
pozitív. Az önkormányzat a 75.270 e Ft forráshiányát a ktv. 4.sz. melléklete szerinti
kiegészítő támogatással tudta egyensúlyba hozni.
Az önkormányzat jelenleg fizetési nehézségekkel küzd. A nettófinanszírozás, a nettó
munkabér 1/3-nak kifizetését sem fedezi. A márciusi adóbevételek és a
nettófinanszírozás, a decemberi (MÁK) megelőlegezett munkabér 50%-ának
levonásával és az iskola működtetésének hozzájárulásával,
gépjárműadó 60% utalásával nullázta a befizetett helyben maradó adókat.
A problémát fokozta, hogy a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvény módosult, így a törvény 4. mellékletének IV. bekezdésében a
helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
igénylésének, döntési rendszerének stb. részletes szabályait az önkormányzatokért
felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével –
rendeletben állapítja meg. Ez a törvénymódosítás, illetve a rendelet alapján a
támogatáshoz jutás időpontja bizonytalanná vált. A működőképesség
megőrzésének lehetőségéről, a rendelet kihirdetésének időpontjáról, az
önkormányzatok működőképessége megőrzésének érdekében egyéb központi
intézkedések meghozataláról, illetve egyéb lehetőségekről kért tájékoztatást,
segítséget.
A napirendek keretében tájékoztatót tárgyalt és fogadott el az önkormányzat 2012.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról. A napirend tárgyalásánál
jelen volt Dabis Krisztina intézményvezető, Rácz Tamás családgondozó, Csányiné
Bakos Erzsébet védőnő és Trényiné Törőcsik Ágnes bölcsődevezető.
A képviselő-testület megköszönte a szociális ágazat munkatársainak az elmúlt évben
végzett munkáját.
Megtárgyalta és elfogadta a település közbiztonságának helyzetéről szóló
tájékoztatót. A tárgyaláson részt vett Nagy Sándor alezredes úr, valamint Vízhányó
Sándor és Gémes Ferenc körzeti megbízottak.
A képviselő-testület megköszönte a rendőrség elmúlt évben végzett munkáját,
további eredményes szolgálatteljesítést kívánt.
Tájékoztatót hallgatott meg és fogadott a polgárőrség helyi szervezetének elmúlt évi
munkájáról. A képviselő-testület megköszönte a Polgárőr Egyesület elmúlt évben,
községünk közbiztonságának biztosítása érdekében végzett munkáját.
Az előterjesztések között megtárgyalta és elfogadta a Többcélú Kistérségi Társulás
munkájáról, továbbá az egyéb társulásokban végzett tevékenységről, azok pénzügyi
helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról szóló beszámolót.
Társulási megállapodások felülvizsgálatára, illetve módosítására került sor az alábbi
társulásokat illetően: a Makói Kistérség Többcélú Tárulása, a Makó és Térsége Ivóvízminőségjavító
Tárulás, a Délkelet-Alföld Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás, a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Tárulás.
Földeák község Helyi Építési Szabályzatának, Településrendezési Tervének és
Hosszútáv Fejlesztési Koncepciójának felülvizsgálatáról szóló előzetes tájékoztatót,
valamint a partnerségi egyeztetés szabályait elfogadta és jóváhagyta.
Meghatározta a Gyermekmosoly Óvodába indítható csoportok számát a 2013/2014-
es tanévben. A csoportok száma: 5, a csoportok összlétszáma 109 fő.
Jóváhagyta a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét. Az intézmény 2013. augusztus 5- től-
2013. augusztus 20-ig (10 munkanap) zárva tart.
Tulajdonosi hozzájárulását adta Tumbler Kft. részére az általa bérelt Szent L. tér 17.
szám alatti üzlethelyiség bővítéséhez, valamint 270 e Ft összeg erejéig hozzájárult az
anyagköltséghez az üzlethelyiség padlózatának felújításához.
Megtárgyalta a települési értéktár létrehozásáról szóló előterjesztést, jelenleg
települési értéktár létrehozásának lehetőségével nem élt.
Felülvizsgálta és módosította a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló helyi
rendeletet. Az ármegállapító hatáskörét a képviselő-testület hatályon kívül helyezte.
Megtárgyalta a Mentálhigiénés Egyesület támogatás iránti kérelmét. 20 e Ft értékig
élelmiszerek vásárlásával hozzájárult a gyermeknapi program megrendezéséhez.
Döntött a Falusi Vendégház (Makói u. 38.) bérbeadásáról a Saminstal SRL. részére
2013. június 03. napjától egy hónap időtartamra.
Határozott az üzemeltetési szerződés kötéséről az Alföldvíz Zrt-vel a település
víziközmű-rendszerének üzemeltetésére, valamint a Makó-Térségi Víziközmű Kft.-vel
fennálló víziközmű-üzemelétetési szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről, melynek legkorábbi időpontja 2014. január 1. napja.

PDF Letöltése