Önkormányzati hírek 2013. június

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete
2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,
melyen az alábbi fontosabb döntések születtek.
Földeák és Óföldeák képviselő-testületei az Mötv-ben foglalt kötelezettségüknek eleget
téve felülvizsgálták a jogi személyiség nélküli
Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Szociális Alapszolgáltatás Intézményi Társulásra,
Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi
Társulásra,
Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Védőnői Szolgálat Intézményi Társulásra, valamint
Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Óvodai Intézményi Társulásra vonatkozó társulási
megállapodásokat.
A fenti négy társulás által korábban biztosított közszolgáltatások ellátására, valamint a
bölcsődei ellátásra 2013. július 1. napi hatállyal létrehozták a Földeák Térségi Szociális,
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulást.
A Földeák Térségi Szociális, Egészségügyi, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsába a képviselő-testület Vass Imre polgármestert delegálta, akit
akadályoztatása esetén Megyesi Ferenc alpolgármester helyettesít.
A társulás létrejöttével megszüntetésre került:
– Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Szociális Alapszolgáltatás Intézményi Társulása,
– Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi
Társulása,
– Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Védőnői Szolgálat Intézményi Társulása,
– Földeák és Óföldeák Önkormányzatinak Óvodai Intézményi Társulása.
Döntött a testület az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény névváltozásával
kapcsolatosan. 2013. július 1. napjától az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
elnevezése:
Földeáki Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
A Földeák Térségi Szociális, Egészségügyi, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati
Társulás létrehozását követően szükséges volt a Gyermekmosoly Óvoda és a Földeáki
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okiratainak módosítása.
Jóváhagyásra került a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata.
Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete
2013. június 26. napján tartotta meg rendes ülését,
melyen az alábbi fontosabb döntések születtek.
A képviselő-testület zárt ülési előterjesztést nem tárgyalt meg.
Nyílt ülésen a polgármesteri tájékoztató keretében Vass Imre polgármester tájékoztatta a
képviselő-testületet az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről:
2
Június 01-02-án óvodai ballagásokon vett részt.
Június 04-én intézményvezetői megbeszélést tartott.
Június 11-én a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. gazdasági igazgatójával
megbeszélést tartott a szilárd hulladék július 1-től történő elszállításával kapcsolatosan.
Június 12-én szennyvíztársulási ülésen vett részt.
Június 13-án Közbiztonsági Napon vett részt az iskolában, mely Vízhányó Sándor rendőr
zászlós körzeti megbízott szervezésében került megrendezésre. A rendezvényen részt vett:
Makó városi Rendőrkapitányság,
Földeáki Polgárőr Egyesület,
Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
Június 15-én a Návay Lajos Általános Iskolában ballagáson vett részt.
Június 17-én intézményvezetői megbeszélést tartott.
Június 18-án rendkívüli együttes képviselő-testületi ülés megtartására került sor.
Június 19-én
– részt vett a Földeák Térségi Szociális, Egészségügyi, Gyermekjóléti és óvodai
Önkormányzati Társulás Társulása Tanács ülésén,
– Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrnak levelet küldött az önkormányzat
működőképességének fenntartása érdekében,
– fogadta a jó tanuló, jó sportoló diákokat, 62 fő iskolás vett részt a fogadáson a
Községházán.
– részt vett az iskolai tanévzáró ünnepségen.
A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás
végzésére – a Hódmezővásárhelyi székhelyű A.S.A. Köztisztasági Kft-vel kötött 2011.
szeptember 1-től – 2021. augusztus 31-ig megkötött közszolgáltatási szerződés szolgáltató
által történő felmondását 2013. január 1. napjától 6 hónapos felmondási idővel 2013. június
30. napjával tudomásul vette.
A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás
végzésére – a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal ( 6728 Szeged, Városgazda sor 1. szám) kötött szerződést 2013. július 1-
napjától – 2023. június 30. napjáig, és a közszolgáltatási szerződést jóváhagyta.
Módosította a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését, majd
rendeletet alkotott az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról.
Rendeletet alkotott a közterület elnevezéséről és a házszámozás szabályairól.
Az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal – a
megkötött üzemeltetési szerződés tárgyát nem képező lényeges feltételeket tartalmazó –
együttműködési megállapodást jóváhagyta.
3
Jóváhagyta a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás Társulási Megállapodást
2013. július 1-i hatállyal.
A képviselő-testület a 2013. évi nyári szociális gyermekétkeztetés teljesítésére – a 2013.
augusztus 01- augusztus 31. időszakra – a Gasztro Extra Plusz Kft.-vel (képviseli: Varga
Krisztina 6922 Földeák, Zárda u. 15.) vállalkozási szerződés kötéséről döntött.
Tulajdonosi hozzájárulását adta a DANKÓ-VILL Kft. részére:
– az EDF-Démász Hálózati elosztó Kft. megbízásából készülő – Földeák, Arany János
utca F4, Arany János utca F4 1115 hrsz ingatlan elektromos ellátását biztosító 1 kV
alatti elektromos közműbekötő csatlakozóvezeték nyomvonalának kiépítéséhez,
– az EDF-Démász Hálózati elosztó Kft. megbízásából készülő – Földeák, Advent utca F3,
Földeák, Advent utca F3 967 hrsz ingatlan elektromos ellátását biztosító 1 kV alatti
elektromos közműbekötő csatlakozóvezeték nyomvonalának kiépítéséhez,
– az EDF-Démász Hálózati elosztó Kft. megbízásából készülő – Földeák, Devényi Lajos.,
Földeák, Devényi Lajos u.495 hrsz ingatlan elektromos
ellátását biztosító 1 kV alatti elektromos közműbekötő
csatlakozóvezeték nyomvonalának kiépítéséhez,
– Földeák község szennyvízcsatorna hálózat építéséhez szennyvízátemelő szivattyúk
elektromos ellátását biztosító közterületen létesített elektromos szekrény
telepítéséhez Földeák területén a Devényi Lajos utca, 495 hrsz, az Arany János
utca F4 1115 hrsz, valamint az Advent utca F3, 967 hrsz ingatlanokon.
Tulajdonosi hozzájárulását adta Kiss Béla és Kissné Neparáczki Mária részére az
önkormányzat tulajdonát képező 300 m hosszú Földeák külterület 036 saját használatú út
koptatóréteggel történő bevonásához.
Tulajdonosi hozzájárulását adta az ÚT-TESZT Mérnöki és Szolgáltató Kft. részére a 4415.
j. Hódmezővásárhely-Makó összekötő út 17+400 és 22+701,87 km sz. közötti burkolat felújítása
tárgyi munka útépítési engedélyezési eljárásához, mivel azok önkormányzati utakat és
vízelvezető árkokat érintenek.
Az Újszékelyi iskola diákjai, illetve a testvértelepülés lakóinak vendéglátásához max.
100.000 Ft hozzájárulást biztosít.
Elfogadta a képviselő-testület 2013. II. félévi munkatervét.
FÖLDEÁK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2013. II. FÉLÉVI MUNKATERVE
Július – ülésszünet
Augusztus – ülésszünet
4
Szeptember 11.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb
eseményekről, tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: polgármester
4./ Tájékoztató Óföldeák község Önkormányzata 2013. évi költségvetése
I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
5./ Előterjesztések
6./ Interpellációk, kérdések
7./ Egyebek
Október 30.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb
eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester
3./ Tájékoztató Földeák község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
háromnegyed éves teljesítéséről
Előadó: polgármester
4./ Földeák község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
koncepciója
Előadó: polgármester
KÖZMEGHALLGATÁS-sal egybekötve
5./ Előterjesztések
6./ Interpellációk, kérdések
7./ Egyebek
November 27.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb
eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester
3./ Előterjesztések
4./ Interpellációk, kérdések
5./ Egyebek
December 18.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb
eseményekről, tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./ Rendelet-tervezet Földeák község Önkormányzata 2014. évi
átmeneti gazdálkodásáról
5
Előadó: polgármester
4./ Előterjesztések
5./ Interpellációk, kérdések
6./ Egyebek
Megtárgyalta az Aktív Segély Alapítvány (székhelye: 1083 Budapest, Práter u. 28.)
támogatás iránti kérelmét, azt nem tudta támogatni, mert az önkormányzat 2013. évi
költségvetése forráshiányos.

 

PDF Letöltése