Önkormányzati hírek 2013. március

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete
2013. március 27. napján tartotta soros ülését,
melyen az alábbi fontosabb döntések születtek.
Ř Vass Imre polgármester megtartotta tájékoztatóját, mely alapján
– Február 25-én Intézményvezetői megbeszélést tartott;
– Február 26-án szennyvíz-koordináción vett részt;
– Február 27-én mikrotérségi polgármesteri megbeszélésen vett részt, ahol szó
volt a Hagymatikum által a Makó térségi lakosság részére is nyújtandó
kedvezményekről, valamint Dr. Kallai Árpád kórházigazgató
tájékoztatójáról, melyet a térségi háziorvosok részére tartott;
– Február 28-án a Falunapok szervezése kapcsán megbeszélést folytatott
Somogyi Tiborral és Búzásné Vízi Judit intézményvezetővel;
Rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívására került sor, melyen a 2013. évi
költségvetés tárgyalására, elfogadására került sor.
– Március 04-én Intézményvezetői megbeszélést tartott.
– Március 05-én Gulyás Andrással és Varga Zoltánnal az Ivóvízminőség-javító
program hálózat rekonstrukció részének tartalmi egyeztetése történt meg;
– Március 06-án a KLIK Makói Tankerület vezetőjével, munkatársaival
folytatott megbeszélést az elmúlt két hónap tapasztalatairól;
– Március 07-én Polgármesteri Fórumon vett részt Apátfalván:
– Hagymatikum képviselőjének tájékoztatóját hallgatta meg a térségi
kedvezményekről
– Mágori Józsefné országgyűlési képviselő asszony tájékoztatója hangzott
el a 2013. évi önkormányzati költségvetés leendő változásairól,
feladatfinanszírozásról;
– Március 08-án a Falunapok szervezése keretében megbeszélést folytatott a
Jóétvágyat Kft. vezetőjével, melyen részt vett Búzásné Vízi Judit
intézményvezető is;
– Március 09-én a Mobil F.F.E által szervezett szemétgyűjtésen vett részt a
település belterületén. Köszönet illeti a szervezőket és a résztvevőket (kb. 15
fő);
Március 12-én Szennyvíz-koordináción, ezt követően egészségügyi- és attitűd
fejlesztés Makó és Lugos térségében projektnyitó rendezvényen vett részt a
Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó,
Makó kórházban;
Március 13-án részt vett a Helyi Védelmi Bizottság ülésén a Makói
Tűzoltóságnál, ahol a
– HVB ideiglenes SZMSZ módosítása
– HVB éves feladat- és munkaterve
– HVB munkaszerveinek ügyrendje került elfogadásra, valamint
– ATIVIZIG tájékoztatót hallgatott meg.
– Március 14-én az Ivóvízminőség-javító Társulás ülésére, valamint a
Szennyvíztársulás ülésére került sor.
Nemzeti ünnep megünneplésére került sor a KLIK Makói tankerület Földeáki
Návay Lajos Általános Iskola 7. osztályos diákjainak műsorával. Köszönet a
színvonalas műsorért a felkészítő tanároknak és a diákoknak.
– Március 20-án a TÖOSZ által szervezett Csongrád megyei polgármesteri
fórumon vett részt, ahol
– Tájékoztató hangzott el a közigazgatás átalakulási helyzetéről, járási
közigazgatási rendszerben;
– Tájékoztató az önkormányzatok lehetőségeiről a közfoglalkoztatási
programban;
– A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényből adódó
aktuális feladatokról;
– Március 21-én a Csongrád Megyei Tűzoltószövetség fórumára került sor,
melyen a helyi önkormányzatok és a települési tűzoltó egyesületek
kapcsolatáról, egyesületek finanszírozási lehetőségei 2013-ban esett szó;
Helyszín: Balástya
Részt vett még: Varga Zoltán a Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke.
– Március 23-án a Bazsarózsa Nóta- és Népdalkör által szervezett találkozó
megtartására került sor a Művelődési Házban, ahol 13 együttes, népdalkör lépett
fel.
Ezt követően a Gyermekmosoly Óvoda Pedagógiai Programja, Szervezeti és
Működési Szabályzata, Házirendje került megtárgyalásra, illetve elfogadásra.
Módosításra került a szociális ellátási formák szabályozásáról szóló
rendelet, mely módosítás értelmében a nappali ellátásért fizetendő intézményi
térítési díj mértéke földeáki és óföldeáki ellátottak részére:
a) Nappali ellátás (bent tartózkodás)
0,-Ft/nap
b) Nappali ellátás étkeztetés
igénybevételével
590 Ft/fő/nap
c) vacsora 230 Ft/fő/nap
Étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj mértéke Földeákon:
a) Étkeztetés (ebéd)
590
Ft/fő/nap
b) vacsora
230
Ft/fő/nap
c) Étel házhoz szállítása 40 Ft/adag
Házi segítségnyújtásért fizetendő intézményi térítési díj mértéke Földeákon és
Óföldeákon:
a) Házi segítségnyújtás 130 Ft/óra
b) Házi segítségnyújtás azon személy
esetén, akinek az Szt. 116. § -a
figyelembevételével meghatározott
jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át
90
Ft/óra
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2012. szeptember 1.
napján lépett hatályba, 2013. január 1. napjától az iskolák állami fenntartásba
kerültek, ezért a tanköteles korú gyermekek első évfolyamba történő
felvételéről, beíratásáról nem dönthet a képviselő-testület. Az óvodák
tekintetében az önkormányzatok látják el a fenntartói és működtetői feladatokat
egyaránt. A testület hatályon kívül helyezte a nevelés-oktatással kapcsolatos
hatáskörök átruházásáról rendeletét, így az óvodába történő jelentkezés
módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai
felvételének időpontjáról, valamint az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének
meghatározásáról a jövőben a képviselő-testület dönt.
A képviselő-testület hozzájárult 12 fő regisztrált álláskereső, valamint
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási
jogviszony keretében történő foglalkoztatásához és a projektek
megvalósításához, mindösszesen 14.921.580.-Ft, azaz Tizennégymillió
Kilencszázhuszonegyezer ötszáznyolcvan forint összegű vissza nem térítendő
céltámogatás felhasználásához.
Hozzájárult továbbá 105 fő regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást
helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási jogviszony
keretében történő foglalkoztatásához a 30% -os saját erő biztosításával.
Döntött a 2013. évi közbeszerzési tervről. A költségvetés áttekintése alapján a
képviselő-testület az önkormányzatnál és intézményeinél 2013. évre
közbeszerzési eljárás lefolytatásával nem számol.
A Képviselő-testülete megtárgyalta Földeák község Helyi Építési
Szabályzatának, Településrendezési Tervének és Hosszútávú Fejlesztési
Koncepciójának felülvizsgálatának elkészítését végző vállalkozó megbízásáról
szóló előterjesztést. A településrendezési eszközök felülvizsgálatának első
részében foglalt előzetes tájékoztatási szakasz, valamint a hatályos
településrendezési eszközök digitális feldolgozásával a T.T.T. Városépítő
Település-, Magas-, és Mélyépítés Tervező Bt.-t(6726 Szeged, Marostői u.
35/A) bízta meg 1.219.200-Ft bruttó összegért. Felhatalmazta a polgármestert a
vállalkozói szerződés aláírására és a további szükséges intézkedés megtételére.
Megtárgyalta a Návay Lajos Diáksport Egyesület 50.000 Ft támogatási
összegre irányuló kérelmét. A testület a „Futás a múltba„ tömegfutó versenyhez
50.000 Ft összegben egyedi emblémázott póló vásárlásával hozzájárult.

 

PDF Letöltése