Önkormányzati hírek 2013. január

A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek:
Zárt ülésen a képviselő-testület a Bursa Hungarica Önkormányzati
Ösztöndíjpályázati kiírásra beérkezett pályázatokat tárgyalta meg. A
testület 10 felsőfokú hallgatót részesített 10 hónapon keresztül „A” típusú,
illetve 1 felsőfokú hallgatót 3X10 havi „B” típusú, havi 3.000 Ft/fő összegű
ösztöndíjban.
A polgármesteri tájékoztató elfogadását követően a testület rendeletet
alkotott az önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti
viteléről.
Közmeghallgatás keretében megtárgyalta és elfogadta a 2012. évi adóbevételek
alakulásáról szóló tájékoztatót.
Ezt követően az önkormányzat módosította a Körjegyzőségi Hivatal 2012. évi
költségvetését, majd módosította az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló rendeletét.
Rendeletet alkotott a természetben nyújtott tűzifa támogatásról. Az
önkormányzat a Belügyminisztérium pályázatán 23 erdei m3 tűzifát nyert.
A rendelet célja, hogy szabályozott keretek között a szociálisan rászorult
személyek részére tűzifához való hozzájutás biztosítsa a téli időszakban.
Földeák község Önkormányzata természetben nyújtott szociális ellátásként
tűzifát biztosít annak a szociálisan rászorult személyeknek, akinek a
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegét jelenleg 28.500 Ft -, egyedül élő személy
esetén a 200 %-át (57.000 Ft).
A támogatás mértéke legfeljebb 8 q tűzifa, egyszeri alkalommal.
Az eljárás kérelem alapján indul. A kérelmet Földeák község Körjegyzőségi
Hivatalában (6922 Földeák, Szent László tér 1.) kell előterjeszteni, a külön erre
rendszeresített formanyomtatványon.(A kérelem letölthető az önkormányzat
honlapjáról, illetve szemmélyesen a hivatalban Rakonczai Erika szociális
ügyintézőtől lehet beszerezni).
Egy háztartásból csak egy személy nyújthat be támogatás iránti kérelmet.
A kérelmet 2013.január 15. napjától – 2013. január 30. napjáig
lehet benyújtani.
A támogatással kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület a szociális bizottságra
ruházta át.
A Földeák Község Önkormányzat Makó-Térségi Víziközmű Kft-ben lévő 1020
EFt összegű törzstőkéjét – 1.140 EFt-tal az eredménytartalék terhére – megemelte
2160 EFt összegű törzstőkére 2012. december 01. napjától. Ennek átvezetése az
önkormányzat vagyonáról szóló rendeletben megtörtént.
A testület tudomásul vette Óföldeák község Képviselő-testületének azon
szándékát, hogy közös önkormányzati hivatalt kíván létrehozni Földeák
község Önkormányzatának képviselő-testületével – Földeák székhellyel- 2013.
március 1. napjával.
Elfogadásra került a testüelt 2013. I. félévi ülésterve, mely a következőképpen
alakul:
FÖLDEÁK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2013. I. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE
Január 30.
Földeák-Óföldeák Képviselő-testületei együttes ülése
1./ A Körjegyzőségi Hivatal munkájáról beszámoló
Előadó: körjegyző
2./ Körjegyzőségi Hivatal 2012. évi fenntartási költségeinek elszámolása
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
3./ Körjegyzőségi Hivatal 2013. évi fenntartási költségeinek meghatározása, a Körjegyzőségi
Hivatal költségvetésének elfogadása
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
4./ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás fenntartásához,
üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi fedezet
megtárgyalása (2012. évi költségek megosztásának elszámolása, a 2013. évi
költségek megosztása)
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
5./ Védőnői Szolgálat Intézményi Társulás
fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi fedezet megtárgyalása
(2012. évi költségek megosztásának elszámolása, a 2013. évi költségek
megosztása)
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
6./ Szociális Alapszolgáltatás Intézményi Társulás fenntartásához, üzemeltetéséhez
szükséges pénzügyi fedezet megtárgyalása (2012. évi költségek megosztásának
elszámolása, a 2013. évi költségek megosztása)
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
7./ Óvodai Intézményi Társulás fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi
fedezet megtárgyalása
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
8./Könyvtári Intézményi Társulás fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi
fedezet megtárgyalása
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
9./Köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
10./ Egyebek
Január 30.
1./Zárt ülési előterjesztések
2./Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./ Társadalmi szervezetek beszámolója az önkormányzat által biztosított támogatási
összegek felhasználásáról
Előadó: társadalmi szervezetek vezetői
4./Alapítványok működéséről szóló beszámoló
Előadó: kuratóriumok elnökei
5./ Előterjesztések
6./ Interpellációk, kérdések
7./ Egyebek
Február 6.
Falugyűlés
Február 13.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./ Tájékoztató a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről, valamint a bizottságok munkájáról
Előadó: polgármester
bizottságok elnökei
4./ Földeák község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotása
Előadó: polgármester
5./ Előterjesztések
6./ Interpellációk, kérdések
7./ Egyebek
Március 27.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./Előterjesztések
4./ Interpellációk, kérdések
5./ Egyebek
Április 24.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./ Beszámoló Földeák község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról, a 2012. évi zárszámadási rendelet megalkotása
Előadó: polgármester
4./ Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
Előadó: rendőrkapitány
5./ Előterjesztések
6./ Interpellációk, kérdések
7./ Egyebek
Május 29.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./ Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: jegyző, EESZI vezetője
4./Előterjesztések
5./ Interpellációk, kérdések
6./ Egyebek
Június 26.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./ Előterjesztések
4./ Interpellációk, kérdések
5./ Egyebek
Jóváhagyta a Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 2011-2016 c.
szakmai anyag Földeák községre vonatkozó részét, valamint a benne foglalt
fejlesztéseket kiemelt figyelemmel kezeli. Egyúttal elfogadásra javasolta a
Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 2011-2016 c. szakmai anyagot a
Makói Kistérség Többcélú Társulása részére.
A Képviselő-testület – a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított
1990. évi LXV. törvény 43.§. (1) és (2) bekezdése, a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4.§.(1)
bekezdés c) pontja, valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012.
évi CLXXXVIII. Törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – Földeák
és Óföldeák Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményi Társulását –
2012. december 31. napjával Óföldeák község Képviselő-testületével
egyetértésben megszüntette.
A Képviselő-testület a Návay Lajos Általános Iskola működtetése alóli
felmentési kérelem elbírálásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, – figyelemmel
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (4)-(6)
bekezdéseiben foglaltakra – a köznevelési intézmény – Návay Lajos Általános
Iskola – működtetése alóli felmentéséről szóló döntését fenntartotta és az
oktatásért felelős miniszter által az önkormányzat részére megállapított
1.440.000 Ft/hó hozzájárulás megfizetését vállalta 2013. január 1-e és 2015.
augusztus 31-e közötti időszakra.
Tudomásul vette, hogy Tóth Imre – a Návay Lajos Általános Iskola
igazgatójának – munkáltatója 2013. január 01. napjával a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ, mivel a köznevelési feladatot ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló
2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján az intézmény az állam fenntartásába
került. A törvény 4.§. (1) bekezdése szerinti beolvadás – az e törvényben
foglaltak kivételével – nem érinti magasabb vezetői megbízását.
Az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapítása kapcsán megszűnt a képviselőtestület
ármegállapító hatósági jogköre, a kedvezményre vonatkozó részt
fenntartja a képviselő-testület, ennek megfelelően került módosításra a
rendelet.
Az ingatlan-tulajdonoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás díját 2012. december 30.
napjával 6,6 %–kal megemelte.
A vízgazdálkodásról szóló többször módosított 1995. évi LVII. törvény alapján
kéttarifás rendszer került bevezetésre a folyékony hulladékkal
kapcsolatosan. Az alapdíj alkalomra szól, az ürítési díj pedig a köbméteres
árat jelenti. A rendeletmódosítást követően az alapdíj nettó 3189 Ft, bruttó
4050 Ft alkalmanként, az ürítés nettó díja 1343 Ft/m3, bruttó 1706 Ft/m3 lett
2013. január 1. napjától.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (KIK) megtörtént a megállapodás
megkötése, így 2013. január 1-jétől a földeáki Návay Lajos Általános Iskola
fenntartója és működtetője az állam lesz. Az önkormányzat a megállapodás
alapján át is adta a KIK-nek az erre szolgáló intézményeket, eszközöket. Az
átadás jogcíme vagyonkezelői jog. A vagyonkezelői jog létesítésének
szabályáról az új önkormányzati törvény rendelkezik, mely szerint a képviselőtestület
a helyi önkormányzat tulajdonában lévő vagyonra vagyonkezelői jogot
létesít. A helyi vagyonrendeletünkben a vagyonkezelési jog létesítése és
átengedése szabályozásra került.
A képviselő- testület a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi
CLXXXVIII. törvény 13. § (2) bekezdés a.) pontja alapján az Önkormányzat
és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által megkötésre kerülő
„köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény
átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek
megosztásáról” szóló megállapodást jóváhagyta.
A Návay Lajos Általános Iskolában eddig foglalkoztatottakat a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (KIK) nem teljes létszámban vette át. A számított
pedagógus álláshely 20%-a lehet fizikai alkalmazotti álláshely. A jelenlegi 7
technikai álláshellyel szemben a KIK-hez 5,8 álláshely került átadásra. A
képviselő-testületnek 1,2 álláshelyen foglalkoztatottak további
foglalkoztatásának lehetőségéről, illetve az álláshely megszüntetéséről kellett
dönteni. A képviselő-testület 1 fő karbantartó továbbfoglalkoztatását vállalta
2013. január 1. napjától az önkormányzat parkfenntartás szakfeladatán lévő üres
álláshelyen, a 0,2 takarítói álláshely megszüntetéséről 2012. december 31.
napjával felkérte az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő- testület 2013. január 1-től megszüntette Óföldeák község
Önkormányzatával a könyvtári feladat ellátására létrehozott Könyvtári
Intézményi Társulást, az óföldeáki könyvtár további fenntartását, működtetését
Óföldeák község Képviselő-testülete látja el.

 

PDF megtekintése

Halad a csatornaépítés – A lakástakarék-pénztári megtakarítások felhasználása

Földeákon ütemesen halad a szennyvízcsatorna-beruházás, október végével közel 10.000 folyóméter csatorna épült meg. A munkálatokhoz kapcsolódóan a Makó és Térsége Víziközmű Társulat megkezdte a lakossági önrész biztosítására felhalmozott lakástakarék-pénztári megtakarítások lehívását.

 A lakatástakarék-pénztári szerződés szerint teljesített befizetések eredményeképpen az egyes számlákon – amennyiben nincs hátralék – a kamatokkal és a megtakarított összegre járó állami támogatással együtt összesen mintegy  180.000 Ft található. Ebből 130.000 Ft a gerincvezeték költségeit fedezi, ez az úgynevezett érdekeltségi hozzájárulás – ezt hívja le a Társulat az építés előrehaladása szerint. A további 50.000 Ft-ot az egyes ingatlanok tulajdonosai jogosultak felhasználni a gerincvezeték és az ingatlan közötti kapcsolatot megteremtő házi bekötés megvalósításához.

A Társulat az építés tervezett ütemezése szerint hívja le az érdekeltségi hozzájárulásokat. Erről minden LTP-tulajdonos levélben kap értesítést, s ekkortól válnak jogosulttá az ingatlantulajdonosok a maradványösszeg – a teljes megtakarításból az érdekeltségi hozzájárulás lehívása után fennmaradó rész – lehívására.

 A maradványösszeg felhasználásának azonban kötött szabályai vannak. Ha ezeket valaki nem tartja be, elveszítheti az állami támogatást. Fontos tudni, hogy e pénz LTP szerződés szerinti felhasználását (a házi bekötés kiépítéséhez kapcsolódóan) az ingatlantulajdonos nevére szóló ÁFÁ-s számlákkal kell igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, a maradványösszegre eső állami támogatást vissza kell fizetni. Más szavakkal: a 50.000 Ft-ból mintegy 15.000 Ft az állami támogatás, ez azonban csak akkor jár az ingatlantulajdonosnak, ha az említett módon igazolta a pénz felhasználását. A megfelelő számlák hiányában az állami támogatást vissza kell fizetni, s ha ez nem történik meg, úgy az adóhatóság jogosult azt ingatlantulajdonostól adó módjára behajtani azt.

 A maradványösszeg felhasználására előbb nyílik lehetősége az ingatlan tulajdonosának, mint ahogy a csatornaépítés elér az adott településrészre, vagyis a pénzt már felvehetik, de még nem tudnak rákötni a gerincvezetékre. Ezen összeg a házi bekötés költségét a kivitelezéstől függően nem teljes részben fedezi. Ezért érdemes félretenni a már felvett pénzt és várni addig, ameddig a gerincvezeték elér az ingatlanhoz, és elindul a próbaüzem. A Szennyvízcsatornázási Társulás értesítésétől számítva három hónap áll rendelkezésre a házi csatorna kivitelezésére és bekötésére. Ennek elmulasztása azt jelenti, hogy az ingatlan tulajdonosának talajterhelési díjat kell fizetnie, ami a felhasznált ivóvíz árán felül 1200 Ft/m3.

 A kivitelezés előrehaladása a szennyviz.mako.hu honlapon, a projektbemutató fül alatt a település menüpontjára kattintva érhető el. A dokumentum kéthetente frissül, és az aktuális és a közeljövőben kezdődő munkákat tartalmazza.

 Bővebb naprakész információ:

 Projekt-aloldal: http://szennyviz.mako.hu

Elektronikus ügyfélszolgálat: hétfőn, szerdán és pénteken 8 és 12 óra között

Telefon és fax: 06/62/20-9911

 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Tisztelt földeáki lakosok!

A szennyvízrendszer kiépítésének technológiai sorrendje, sajnos megköveteli az utak többszöri felbontását és ideiglenes helyreállítását. Első lépésben a gerincvezetéket, illetve az ingatlanokhoz tartozó bekötő csonkot helyezik el. Ezután a megépített szakaszok víztartási próbáját végzik. A nem megfelelően víztartó szakaszokat újra felbontják, a probléma kiküszöbölése és a javítás érdekében. Csak a megfelelőnek minősített víztartással rendelkező részeken kezdik meg az aknatetők körüli betongallér kiöntését, melyhez ismételten szükséges az aknák környezetében az útburkolat felbontása. Végezetül a kapubejáróknál lévő műanyag tisztítónyílások kerülnek kibetonozására, majd egy acél fedlapot helyeznek rájuk.
Az esős, őszi idő, a kivitelezéssel érintett utak közlekedésbiztonságát rontja, ezért a közlekedés fokozott óvatosságot igényel.
Kérjük a tisztelt lakosság türelmét és együttműködését a munkálatok végzésének időtartama alatt.

Jelentős az előrehaladás a Makó és Térsége szennyvíz-beruházásban

A 2011-es év jelentős előrehaladást hozott a sok nehézséget megért szennyvízberuházásban. A makói rekonstrukciós munkák zömét a nyertes kivitelező 2011-ben elvégezte, Makó, Apátfalva és Magyarcsanád vonatko-zásában az új csatornarendszer kiépítésére a Társulás 2011. októberben írt alá szerződést 7,2 milliiárd Ft értékben,  mely szerint a munka 2012. márciusában megkezdődik… tovább>>

SIKERES GÉPBESZERZÉS

Sikerrel zárult a csatornahálózat tisztítására és a bővülő szennyvíztisztító telep üzemeltetéséhez szükséges gépek beszerzésére indított eljárás. E mellett ismételten megindult a Földeák, Maroslele és Kiszombor csatornázási munkáinak kivitelezésére vonatkozó közbeszerzés, amelyre 2012. január 31-éig tehetnek ajánlatot a vállalkozók… tovább>>

TÁJÉKOZTATÓ – A szennyvízcsatornázásra kiírt második közbeszerzési eljárásról Földeákot érintően

Makó és Térsége Szennyvíz csatornázási Társulás a tavalyi év folyamán valamennyi csatornázási munkára eredménytelen közbeszerzést folytatott le. Az eredménytelen eljárásokat követően 2011. márciusában került ismételten meghirdetésre a társulás három településének (Földeák, Kiszombor és Maroslele) csatornázási munkáira vonatkozó újabb közbeszerzési eljárás. A benyújtott pályázat alapján a Földeák településen elvégzendő munkákra 1.258.352.000,-Ft állt rendelkezésre. A 2011. májusi ajánlattételi határidőt követően a társulás szakértői elvégezték a szükséges hiánypótlásokat, majd kiértékelték a beérkezett ajánlatokat. Az ezek alapján kialakított döntési javaslat alapján a Földeák település csatornázására tett legalacsonyabb összegű ajánlat ellenértéke 1.464.321.777,-Ft volt, ami több mint 200 millió Ft-tal meghaladta a rendelkezésre álló, lakossági befizetéssel is lefedett önrészt. A Társulási Tanács így júliusban – tekintettel arra, hogy az ugyanazon eljárásban a másik két társtelepülésre tett ajánlat a becsült értéken belül maradt – arról döntött, hogy a Földeákra kiírt közbeszerzést eredménytelennek nyilvánítja és újabb közbeszerzési eljárás során igyekszik megfelelő ajánlatot kapni.

Ezt követően egy, az eljárásból kizárt ajánlattevő az egész közbeszerzés ellen – tehát az egyébként eredménytelen földeáki ellen is – jogorvoslattal élt. A Közbeszerzési döntőbizottság előtt folyó eljárás befejezéséig a Társulásnak nem áll módjában megindítani az ismételt közbeszerzést, az várhatóan így csak október hónapban kerülhet kiírásra.

Dr. Ortutay Miklós
projektmenedzser