Bursa Hungarica 2019

A pályázathoz tartozó dokumentumokat letöltheti a www.foldeak.hu honlapon, az alábbi linkeken:

Pályázati_kiírás_A_2019 
Pályázati_kiiras_B_2019

Felhasználói kézikönyv pályázóknak:

eper_bursa_palyazoi_felhasznaloi_kezikonyv

Módosult benyújtási határidő: 2018. november 13. napjáig Földeák Község Önkormányzatánál papír alapon: Szabó Zsuzsanna ügyintézőnél..

 

További információ: http://www.emet.gov.hu/hatter_1/bursa_hungarica2/

 

 

Földeák Községi Önkormányzat

FELHÍVÁS eb összeírással kapcsolatos feladatokról

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló módosított 1998. évi XXVIII. törvény alapján 2012. évtől a települési önkormányzatok eb rendészeti feladataik elvégzése érdekében, és a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira való tekintettel, három évente legalább egy alkalommal eb összeírást végeznek, mely alapján elektronikus nyilvántartást kell vezetni az ebre és tulajdonosára vonatkozó adatokról.

  1. január 1-től minden 4 hónaposnál idősebb eb chippel történő megjelölése kötelező.

 A chip ára, és a regisztráció 3.500 Ft, amely nem tartalmazza a kiszállás, az esetleges vizsgálat, és ha szükséges, az új igazolvány kiállításának költségét.

 Az eb tulajdonosa és tartója az eb összeíráskor köteles a szükséges adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget, állatvédelmi bírság megfizetésére kötelezhető.
Az ebek jelölésére és nyilvántartására vonatkozó szabályok betartását a jegyző és a területileg illetékes kerületi állategészségügyi és élelmiszer- ellenőrző hivatal ellenőrzi. 

 Kérek minden lakost, nyilatkozatával segítse elő az ebek összeírásához szükséges munkafolyamatok végzését.

 A chip beültetésének lehetősége folyamatos, 2012. november 15-től Dr. Nádasdi László Földeák, Zárda u. 4. szám alatt 14,00-16,00 óra között végzi

Az ebek tartási helyén történő berakása a 30/205-7073 telefonszámon előzetes egyeztetést követően lehetséges.

 Kérem, hogy a mellékelt – hátoldalon lévő – adatlapot kitöltve szíveskedjen a Körjegyzőségi Hivatal folyosóján, valamint a Művelődési Ház aulájában elhelyezett gyűjtődobozba eljuttatni 2012. december 20. napjáig.     

                  Segítségüket köszönöm:

                                                  Wéberné Bandur Rozália                                                                        körjegyző

Önkormányzati hírek 2013. június 21.

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete
2013. június 21. napján tartotta rendkívüli ülését,
melyen az alábbi fontosabb döntések születtek.
A képviselő-testület határozatot hozott a közterületek elnevezéséről. E szerint
2013. szeptember 1. napjától:
– a Fürst Sándor utca elnevezése Orgona utca,
– a Sallai Imre utca elnevezése Fecske utca,
– a Gorkij sor elnevezése Haleszi sor lett.
Döntött az önkormányzat tulajdonában lévő földterületek hasznosítását,
bérbeadását illetően. A Képviselő-testület a tulajdonában lévő 017/51, 0177/34,
36, 37, 0214/1, 0218/3, 0220 hrszú külterületi szántóit bérbe adja 2013.
november 1. napjától 2018. október 31. napjáig, 5 éves időtartamra. A
haszonbérleti díj összege aranykoronánként 35 kg búza, a mindenkori
érvényes Budapesti Értéktőzsde Zrt. áruszekciójának határidős gabonapiacán
július havi tőzsdenapokon-augusztusi szállításra létrejött euro-búza (étkezési
minőségű) üzletek elszámoló árainak átlaga.
Felülvizsgálta az intézményi térítési díjak összegét. A testület a gyermekek
napközbeni ellátása intézményi térítési díjak mértékét 2013. szeptember 01.
napjától nem emelte, azt változatlanul hagyta.

PDF Letöltése

Önkormányzati hírek 2013. június

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete
2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,
melyen az alábbi fontosabb döntések születtek.
Földeák és Óföldeák képviselő-testületei az Mötv-ben foglalt kötelezettségüknek eleget
téve felülvizsgálták a jogi személyiség nélküli
Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Szociális Alapszolgáltatás Intézményi Társulásra,
Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi
Társulásra,
Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Védőnői Szolgálat Intézményi Társulásra, valamint
Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Óvodai Intézményi Társulásra vonatkozó társulási
megállapodásokat.
A fenti négy társulás által korábban biztosított közszolgáltatások ellátására, valamint a
bölcsődei ellátásra 2013. július 1. napi hatállyal létrehozták a Földeák Térségi Szociális,
Egészségügyi, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulást.
A Földeák Térségi Szociális, Egészségügyi, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati
Társulás Társulási Tanácsába a képviselő-testület Vass Imre polgármestert delegálta, akit
akadályoztatása esetén Megyesi Ferenc alpolgármester helyettesít.
A társulás létrejöttével megszüntetésre került:
– Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Szociális Alapszolgáltatás Intézményi Társulása,
– Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Családsegítő és Gyermekjóléti Intézményi
Társulása,
– Földeák és Óföldeák Önkormányzatainak Védőnői Szolgálat Intézményi Társulása,
– Földeák és Óföldeák Önkormányzatinak Óvodai Intézményi Társulása.
Döntött a testület az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény névváltozásával
kapcsolatosan. 2013. július 1. napjától az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
elnevezése:
Földeáki Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
A Földeák Térségi Szociális, Egészségügyi, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati
Társulás létrehozását követően szükséges volt a Gyermekmosoly Óvoda és a Földeáki
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény alapító okiratainak módosítása.
Jóváhagyásra került a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzata.
Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete
2013. június 26. napján tartotta meg rendes ülését,
melyen az alábbi fontosabb döntések születtek.
A képviselő-testület zárt ülési előterjesztést nem tárgyalt meg.
Nyílt ülésen a polgármesteri tájékoztató keretében Vass Imre polgármester tájékoztatta a
képviselő-testületet az előző ülés óta eltelt időszak eseményeiről:
2
Június 01-02-án óvodai ballagásokon vett részt.
Június 04-én intézményvezetői megbeszélést tartott.
Június 11-én a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. gazdasági igazgatójával
megbeszélést tartott a szilárd hulladék július 1-től történő elszállításával kapcsolatosan.
Június 12-én szennyvíztársulási ülésen vett részt.
Június 13-án Közbiztonsági Napon vett részt az iskolában, mely Vízhányó Sándor rendőr
zászlós körzeti megbízott szervezésében került megrendezésre. A rendezvényen részt vett:
Makó városi Rendőrkapitányság,
Földeáki Polgárőr Egyesület,
Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület.
Június 15-én a Návay Lajos Általános Iskolában ballagáson vett részt.
Június 17-én intézményvezetői megbeszélést tartott.
Június 18-án rendkívüli együttes képviselő-testületi ülés megtartására került sor.
Június 19-én
– részt vett a Földeák Térségi Szociális, Egészségügyi, Gyermekjóléti és óvodai
Önkormányzati Társulás Társulása Tanács ülésén,
– Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úrnak levelet küldött az önkormányzat
működőképességének fenntartása érdekében,
– fogadta a jó tanuló, jó sportoló diákokat, 62 fő iskolás vett részt a fogadáson a
Községházán.
– részt vett az iskolai tanévzáró ünnepségen.
A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás
végzésére – a Hódmezővásárhelyi székhelyű A.S.A. Köztisztasági Kft-vel kötött 2011.
szeptember 1-től – 2021. augusztus 31-ig megkötött közszolgáltatási szerződés szolgáltató
által történő felmondását 2013. január 1. napjától 6 hónapos felmondási idővel 2013. június
30. napjával tudomásul vette.
A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás
végzésére – a Csongrád Megyei Településtisztasági Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társasággal ( 6728 Szeged, Városgazda sor 1. szám) kötött szerződést 2013. július 1-
napjától – 2023. június 30. napjáig, és a közszolgáltatási szerződést jóváhagyta.
Módosította a Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal 2013. évi költségvetését, majd
rendeletet alkotott az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének módosításáról.
Rendeletet alkotott a közterület elnevezéséről és a házszámozás szabályairól.
Az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársasággal – a
megkötött üzemeltetési szerződés tárgyát nem képező lényeges feltételeket tartalmazó –
együttműködési megállapodást jóváhagyta.
3
Jóváhagyta a Makó és Térsége Szennyvízcsatornázási Társulás Társulási Megállapodást
2013. július 1-i hatállyal.
A képviselő-testület a 2013. évi nyári szociális gyermekétkeztetés teljesítésére – a 2013.
augusztus 01- augusztus 31. időszakra – a Gasztro Extra Plusz Kft.-vel (képviseli: Varga
Krisztina 6922 Földeák, Zárda u. 15.) vállalkozási szerződés kötéséről döntött.
Tulajdonosi hozzájárulását adta a DANKÓ-VILL Kft. részére:
– az EDF-Démász Hálózati elosztó Kft. megbízásából készülő – Földeák, Arany János
utca F4, Arany János utca F4 1115 hrsz ingatlan elektromos ellátását biztosító 1 kV
alatti elektromos közműbekötő csatlakozóvezeték nyomvonalának kiépítéséhez,
– az EDF-Démász Hálózati elosztó Kft. megbízásából készülő – Földeák, Advent utca F3,
Földeák, Advent utca F3 967 hrsz ingatlan elektromos ellátását biztosító 1 kV alatti
elektromos közműbekötő csatlakozóvezeték nyomvonalának kiépítéséhez,
– az EDF-Démász Hálózati elosztó Kft. megbízásából készülő – Földeák, Devényi Lajos.,
Földeák, Devényi Lajos u.495 hrsz ingatlan elektromos
ellátását biztosító 1 kV alatti elektromos közműbekötő
csatlakozóvezeték nyomvonalának kiépítéséhez,
– Földeák község szennyvízcsatorna hálózat építéséhez szennyvízátemelő szivattyúk
elektromos ellátását biztosító közterületen létesített elektromos szekrény
telepítéséhez Földeák területén a Devényi Lajos utca, 495 hrsz, az Arany János
utca F4 1115 hrsz, valamint az Advent utca F3, 967 hrsz ingatlanokon.
Tulajdonosi hozzájárulását adta Kiss Béla és Kissné Neparáczki Mária részére az
önkormányzat tulajdonát képező 300 m hosszú Földeák külterület 036 saját használatú út
koptatóréteggel történő bevonásához.
Tulajdonosi hozzájárulását adta az ÚT-TESZT Mérnöki és Szolgáltató Kft. részére a 4415.
j. Hódmezővásárhely-Makó összekötő út 17+400 és 22+701,87 km sz. közötti burkolat felújítása
tárgyi munka útépítési engedélyezési eljárásához, mivel azok önkormányzati utakat és
vízelvezető árkokat érintenek.
Az Újszékelyi iskola diákjai, illetve a testvértelepülés lakóinak vendéglátásához max.
100.000 Ft hozzájárulást biztosít.
Elfogadta a képviselő-testület 2013. II. félévi munkatervét.
FÖLDEÁK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2013. II. FÉLÉVI MUNKATERVE
Július – ülésszünet
Augusztus – ülésszünet
4
Szeptember 11.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb
eseményekről, tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: polgármester
4./ Tájékoztató Óföldeák község Önkormányzata 2013. évi költségvetése
I. félévi gazdálkodásáról
Előadó: polgármester
5./ Előterjesztések
6./ Interpellációk, kérdések
7./ Egyebek
Október 30.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb
eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester
3./ Tájékoztató Földeák község Önkormányzata 2013. évi költségvetésének
háromnegyed éves teljesítéséről
Előadó: polgármester
4./ Földeák község Önkormányzatának 2014. évi költségvetési
koncepciója
Előadó: polgármester
KÖZMEGHALLGATÁS-sal egybekötve
5./ Előterjesztések
6./ Interpellációk, kérdések
7./ Egyebek
November 27.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb
eseményekről, tárgyalásokról
Előadó: polgármester
3./ Előterjesztések
4./ Interpellációk, kérdések
5./ Egyebek
December 18.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb
eseményekről, tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./ Rendelet-tervezet Földeák község Önkormányzata 2014. évi
átmeneti gazdálkodásáról
5
Előadó: polgármester
4./ Előterjesztések
5./ Interpellációk, kérdések
6./ Egyebek
Megtárgyalta az Aktív Segély Alapítvány (székhelye: 1083 Budapest, Práter u. 28.)
támogatás iránti kérelmét, azt nem tudta támogatni, mert az önkormányzat 2013. évi
költségvetése forráshiányos.

 

PDF Letöltése

Önkormányzati hírek 2013. május

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete
2013. május 29. napján tartotta soros ülését,
melyen az alábbi fontosabb döntések születtek.
A képviselő-testület zárt ülési előterjesztést nem tárgyalt meg.
Nyílt ülésen a polgármesteri tájékoztató keretében Vass Imre polgármester
tájékoztatta a képviselő-testületet az előző ülés óta eltelt időszak
eseményeiről:
Április 25-én a Csongrád Megyei Településtisztasági Kft. gazdasági vezetőjével vette
fel a kapcsolatot a települési szilárd hulladékszállítás jövőbeni szervezése kapcsán.
Április 26-án a Széchenyi Programiroda – Tavaszi konferenciasorozat megnyitóján
vett részt, ahol Dr. Lázár János Miniszterelnökséget vezető államtitkár tartott
tájékoztatót.
Április 29-én rész vett:
– a Makói Kistérség Többcélú Társulás ülésén,
– a Makó és Térsége Önkormányzati Ivóvízminőség-javító Társulás ülésén,
– a Makó és Térsége Víziközmű Társulás ülésén.
Május 04-én a Makó-Térségi Víziközmű Kft. taggyűlésén vett részt.
Május 06-án tájékoztatás érkezett, miszerint a Szennyvíz Társulás 1.212.625.758 Ft EU
önerő alap támogatást nyert a szennyvízprojektre
Május 07én szennyvízkivitelezés koordináción vett részt.
Május 08-án DAREH taggyűlés volt Orosházán, melyen Megyesi Ferenc
alpolgármester vett részt.
Május 11-én Földeáki Polgárőr Egyesület közgyűlésén vett részt.
Május 13-án részt vett a Makó-Térségi Víziközmű Kft. taggyűlésén.
Május 15-én a Makó és Térsége Viziközmű Társulat küldöttgyűlésén vett részt.
Május 16-án részt vett:
– a Makó-Térségi Víziközmű Kft. taggyűlésén az Alföldvíz Zrt. vezetőinek
részvételével
– a Tiszamarosszögi Vízgazdálkodási Társulat küldöttgyűlésén és a
– Családfa „megnyitó” rendezvényen a Művelődési Házban.
Május 17-én a „Földeákért” cím elhunyt tulajdonosainak, Kovács Sándorné, Vass
József, Rakonczai János és Rácz Sándor sírját, valamint Dr. Posztós János
emléktábláját koszorúzta meg Neparáczki Olga képviselő asszony részvételével.
Május 18-20-án a XVIII. Földeáki Falunapok megrendezésére került sor.
A rendezvénysorozat költsége 1.090 e Ft volt, melyből a szponzorok pénzbeli
támogatása 755 e Ft, és még egyéb felajánlásokkal, közvetlen szoláltatásokkal is
támogatták az egyes programokat.
Köszönetét fejezte ki a szervezőknek, rendezőknek, fellépőknek, segítőknek,
szponzoroknak.
Május 21-én Intézményvezetői megbeszélést tartott, valamint ezen a napon ülésezett
a Szociális Bizottság is.
Május 22-én levelet küldött a Belügyminisztérium Önkormányzati Államtitkárságára
az önkormányzat működőképessége kapcsán. A 2013-as önkormányzati kötelező
feladatok finanszírozása (állami támogatás) nagymértékben változott. A változás,
mint az, az önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletében látható, sajnos nem
pozitív. Az önkormányzat a 75.270 e Ft forráshiányát a ktv. 4.sz. melléklete szerinti
kiegészítő támogatással tudta egyensúlyba hozni.
Az önkormányzat jelenleg fizetési nehézségekkel küzd. A nettófinanszírozás, a nettó
munkabér 1/3-nak kifizetését sem fedezi. A márciusi adóbevételek és a
nettófinanszírozás, a decemberi (MÁK) megelőlegezett munkabér 50%-ának
levonásával és az iskola működtetésének hozzájárulásával,
gépjárműadó 60% utalásával nullázta a befizetett helyben maradó adókat.
A problémát fokozta, hogy a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló
2012. évi CCIV. törvény módosult, így a törvény 4. mellékletének IV. bekezdésében a
helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás
igénylésének, döntési rendszerének stb. részletes szabályait az önkormányzatokért
felelős miniszter – az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével –
rendeletben állapítja meg. Ez a törvénymódosítás, illetve a rendelet alapján a
támogatáshoz jutás időpontja bizonytalanná vált. A működőképesség
megőrzésének lehetőségéről, a rendelet kihirdetésének időpontjáról, az
önkormányzatok működőképessége megőrzésének érdekében egyéb központi
intézkedések meghozataláról, illetve egyéb lehetőségekről kért tájékoztatást,
segítséget.
A napirendek keretében tájékoztatót tárgyalt és fogadott el az önkormányzat 2012.
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról. A napirend tárgyalásánál
jelen volt Dabis Krisztina intézményvezető, Rácz Tamás családgondozó, Csányiné
Bakos Erzsébet védőnő és Trényiné Törőcsik Ágnes bölcsődevezető.
A képviselő-testület megköszönte a szociális ágazat munkatársainak az elmúlt évben
végzett munkáját.
Megtárgyalta és elfogadta a település közbiztonságának helyzetéről szóló
tájékoztatót. A tárgyaláson részt vett Nagy Sándor alezredes úr, valamint Vízhányó
Sándor és Gémes Ferenc körzeti megbízottak.
A képviselő-testület megköszönte a rendőrség elmúlt évben végzett munkáját,
további eredményes szolgálatteljesítést kívánt.
Tájékoztatót hallgatott meg és fogadott a polgárőrség helyi szervezetének elmúlt évi
munkájáról. A képviselő-testület megköszönte a Polgárőr Egyesület elmúlt évben,
községünk közbiztonságának biztosítása érdekében végzett munkáját.
Az előterjesztések között megtárgyalta és elfogadta a Többcélú Kistérségi Társulás
munkájáról, továbbá az egyéb társulásokban végzett tevékenységről, azok pénzügyi
helyzetéről, a társulási célok megvalósulásáról szóló beszámolót.
Társulási megállapodások felülvizsgálatára, illetve módosítására került sor az alábbi
társulásokat illetően: a Makói Kistérség Többcélú Tárulása, a Makó és Térsége Ivóvízminőségjavító
Tárulás, a Délkelet-Alföld Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását
Célzó Önkormányzati Társulás, a Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Tárulás.
Földeák község Helyi Építési Szabályzatának, Településrendezési Tervének és
Hosszútáv Fejlesztési Koncepciójának felülvizsgálatáról szóló előzetes tájékoztatót,
valamint a partnerségi egyeztetés szabályait elfogadta és jóváhagyta.
Meghatározta a Gyermekmosoly Óvodába indítható csoportok számát a 2013/2014-
es tanévben. A csoportok száma: 5, a csoportok összlétszáma 109 fő.
Jóváhagyta a bölcsőde nyári nyitvatartási rendjét. Az intézmény 2013. augusztus 5- től-
2013. augusztus 20-ig (10 munkanap) zárva tart.
Tulajdonosi hozzájárulását adta Tumbler Kft. részére az általa bérelt Szent L. tér 17.
szám alatti üzlethelyiség bővítéséhez, valamint 270 e Ft összeg erejéig hozzájárult az
anyagköltséghez az üzlethelyiség padlózatának felújításához.
Megtárgyalta a települési értéktár létrehozásáról szóló előterjesztést, jelenleg
települési értéktár létrehozásának lehetőségével nem élt.
Felülvizsgálta és módosította a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló helyi
rendeletet. Az ármegállapító hatáskörét a képviselő-testület hatályon kívül helyezte.
Megtárgyalta a Mentálhigiénés Egyesület támogatás iránti kérelmét. 20 e Ft értékig
élelmiszerek vásárlásával hozzájárult a gyermeknapi program megrendezéséhez.
Döntött a Falusi Vendégház (Makói u. 38.) bérbeadásáról a Saminstal SRL. részére
2013. június 03. napjától egy hónap időtartamra.
Határozott az üzemeltetési szerződés kötéséről az Alföldvíz Zrt-vel a település
víziközmű-rendszerének üzemeltetésére, valamint a Makó-Térségi Víziközmű Kft.-vel
fennálló víziközmű-üzemelétetési szerződés közös megegyezéssel történő
megszüntetéséről, melynek legkorábbi időpontja 2014. január 1. napja.

PDF Letöltése

Ünnepi testületi ülés 2013. május 18.

1
Falunapi ünnepi testületi ülés
2013. május 18.
A XVIII. Földeáki falunapokat Vass Imre polgármester nyitotta meg, ezt
követően Weszely Tamás Makói Járási Hivatal vezetője köszöntötte
megjelenteket.
Földeákért cím átadása
Földeák község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 81/2013. (IV.24.)
számú határozatával – a népviselet megőrzése a néptánc és a népzene
terén a közössé érdekében kiejtett folyamatos munkájáért – Földeákért
címet adományozott Hajnal Jánosné (Földeák, Somogyi B. u. 5.) részére.
A címmel külön erre az alkalomra készített díszoklevél és emlékplakett járt.
Hajnal Jánosné Szabó Viktória Makón született. Szüleivel, Földeákon élt, akik
egyszerű, gazdálkodó emberek voltak.
Általános iskolai tanulmányait követően a makói József Attila Ipari
Szakmunkás Képző Intézetben kitanulta a női szabó mesterséget.
Szakmai tanára Nacsa Imre női-férfi szabó mester volt, aki a szabászati
mesterfogásokra tanította, mint szakoktató.
A női szabó mestere pedig Orosz Istvánné Bakacsi Matild gyakorlati
oktatóként képezte a női ruha szabás-varrás tudományára.
1971-ben eredményes szakmunkás vizsgát tett. 1972-ben működési
engedélyt kért és kapott itt Földeákon, mint női szabó, és megrendeléseket
teljesített a hölgyek megelégedésére.
2
1980-tól a makói Redőnygyár dolgozója lett 1992-ig, a gyár megszűnéséig.
Időközben cukorbetegséget diagnosztizáltak szervezetében. Betegsége
súlyosbodott, rokkant nyugdíjas lett, de szakmáját nem adta fel.
A néptánc oktatás elindulásával folyamatosan figyelemmel kísérte annak
fejlődését és önzetlenül, anyagi ellenszolgáltatás nélkül vállalta a földeáki
néptánccsoport fellépő ruháinak elkészítését.
Először 2007-ben a Szárazér Néptáncegyüttes haladó néptánccsoportja
részére 8 öltözet bordó székely leányruhát, valamint 8 fiú csizmanadrágot
készített. Azóta folyamatosan, jelenleg is az ő keze alól kikerülő fellépő
ruhákban csodálhatjuk a földeáki fiatal néptáncosok produkcióit. Varrt már
kékfestő, valamint mezőségi fellépő ruhákat is.
A Gyermekmosoly Óvoda óvodásai részére jelmezeket, szakács sapkákat,
kötényeket készített.
Jó kapcsolatot ápol a község civilszervezeteivel. Cukorbetegsége folytán
1997. novemberében településünkön megszervezte a Cukorbeteg Klubot, s
azóta folyamatosan az ebben a betegségben szenvedők egészségjavítása
érdekében tevékenykedik.
Sokat tett, illetve tesz községünk társadalmi közéletéért. Rendezvényeket,
előadásokat, szűrővizsgálatokat szervez.
Szervező, segítő és támogató tevékenységének köszönhetően községünk jó
hírnevét öregbíti.
Munkássága, önzetlen segíteni akarása, emberi magatartása példaképül
szolgál mindenki számára.
Földeáki Torna Club köszöntése
A Földeáki Torna Club 1913. június 5-én 19 fővel alakult meg.
A klub elnökének: Vízhányó Imrét, titkárnak: Horváth Lászlót, pénztárosnak:
Szakács Mihályt, jegyzőnek: Kellner Gézát választották.
A megalakulás után jelentősebb esemény az 1921-es évben történt. Ekkor az
elnök Mátyás Béla plébános, alelnök Dehény Lajos tanár úr, titkár Vízhányó
Ferenc, pénztáros Szakács Mihály.
Az első mérkőzésre, amely lejegyzésre került, 1921. június 3-án, Földeákon
került sor a Hódmezővásárhelyi MTE ellen. Sajnos a vendégcsapat győzött
3:2-re. A Földeákiak góljait: Ménesi Ferencz és Sípos József szerezték. A
következő mérkőzésen Békéssámson ellen megszületett az első győzelem,
miután 4:1-re győzött Földeák. Ebben az évben 12 mérkőzésre került sor,
melyen 5 győzelem mellett 7 verség született. Ezeken a mérkőzéseken 23 gólt
rúgott és ugyanannyit kapott a csapat.
Abban az időben minden évben be kellett jelenteni a Belügyminiszternek a
sportegyesületek működését. Az egyesület könyvében a következő
bejegyzést találjuk „A Földeáki T. C. alapszabályait a magyar királyi
Belügyminiszter úr által 1929. június 2. án 201.961/1928-VIII. szám hagyattak
jóvá.” A következő bajnokságban, már szövetség által rendezett
bajnokságban szerepelt a csapat.
3
Az 1929/1930-as bajnoki év Dél-magyarországi Labdarúgó Szövetség, II.
osztály, Szegedi alosztály – Déli csoportban a 7. helyet szerezték meg.
Ügyvezető elnök: Ménesi György A csapat tagjai: Bugyi Imre, Bugyi Dezső,
Antal Lajos, Ratkay Lajos, Pásztor István, Ménesi József, Ménesi Ferenc, Zavira
Gyula, Molnár Dezső, Szabó József, Bajusz György, Hajnal József, Bárdi István
voltak.
A csapat 1934-ben zászlót kapott, melyet mint „zászló anya” Návay Aranka
avatott fel, s a templomban felszentelték.
A következő hivatalos bajnoki szereplés a háború után jelenik meg. Innen
kezdve általában a megyei II. osztályban szerepelt a csapat. A
mérkőzéseket mindig nagy számban látogatták a szurkolók. Vidékre is
követték őket teherautókon és biciklivel is. Az 1946-ban alakult csapat
játékosai: Horváth László, Bajusz György Neparáczki József Horváth Béla,
Gallyas István, Bugyi György, Orosz János, Orosz Sándor, Szalma Mihály,
Vajka Mihály, Kecskeméti Gyula, Vetró János, Vízhányó János, Csernus Imre,
Sándor József, Takács Árpád, Németh László, Gardi István, Bárdi István volt.
1954-től újabb sikeres csapatok öregbítették a község jóhírnevét.
Jelenleg a megyei III. osztályú bajnokságban 2. feljutóhelyen áll a csapat. A
felnőtt csapaton kívül az ifjúsági korosztálynak is bajnoki rendszerben
biztosítanak játéklehetőséget. Az utánpótlás nevelés fontossága érdekében
a makói Maros-menti UFC-vel együttműködési keretek között biztosítják a 12-
14 évesek sportolási, bajnokságban történő szereplésének lehetőségét.
Jelenleg mindkét utánpótlás csapatunk a 3. helyen áll a bajnokságban.
Ebben a bajnoki szezonban a három korcsoportban 65-70 játékos mozoghat
edzéseken és mérkőzéseken.
A Földeáki Torna Klubot száz éves fennállása elismeréseként Földeák község
Önkormányzata tárgyjutalomban és oklevélben részesítette.
Szabó Sára és Szabó Hanna köszöntése
Szabó Hanna a Návay Lajos Általános Iskola 4. osztályos tanulója, valamint Szabó
Sára a makói József Attila Gimnázium 10. osztályos tanulója tehetségüknek és
szorgalmuknak köszönhetően – a makói Magán Zene és Művészeti Iskola
növedékeiként – kiemelkedő hangszeres teljesítményt nyújtottak fuvolán.
Szabó Hanna a Szabadkai nemzetközi versenyen az I. korcsoportban I. helyezést,
a Művészeti Iskolák Fúvós Hangszeres Növendékeinek Versenyén Csengelén a II.
korcsoportban szintén I. helyezést ért el ebben az évben.
Szabó Hannát kimagasló fuvolán elért teljesítményéért Földeák Község
Önkormányzata oklevélben részesítette.
Szabó Sára 2011-től folyamatosan részt vesz megyei, területi, országos, valamint
nemzetközi versenyeken.
4
Makón 2011-ben megrendezésre került Csongrád Megyei Fuvolaversenyen I.
helyezést ért el.
A Csongrád Megyei Kistelepülések Művészeti Iskoláinak Hangszeres versenyén
2011-ben Csengelén szintén I. helyezett lett.
Szegeden 2012-ben megrendezésre került VII. Országos Jeney Zoltán
Fuvolaverseny területi válogatóján III. helyezést ért el.
A Szabadkai Nemzetközi versenyen a III. korcsoportban II. helyezést ért el 2012-
ben és 2013-ban, valamint a Művészeti Iskolák Fúvós Hangszeres Növendékeinek
Versenyén Csengelén a IV. korcsoportban I. helyezett lett ebben az évben.
Szabó Sárát kimagasló fuvolán elért teljesítményéért Földeák Község
Önkormányzata oklevélben részesítette.
Ezt követően Szabó Hanna és Szabó Sára előadásában versenyükön elhangzott:
Mozart: Varázsfuvola című operájából Papageno áriáját adták elő.
Zsarkó Dániel Péter köszöntése
A sportban mindig kiemelt figyelmet és nagy érdeklődést kapnak a nemzetközi és
világversenyek.
A hódmezővásárhelyi ITF Taekwon-do Klub versenyzője a Földeákon élő Zsarkó
Dániel Péter 2012. májusában részt vett a Szegeden megrendezett kick-box
Világkupán, ahol őt legyőző ellenfelekre nem talált, így világkupa győztesként a
dobogó legfelső fokára állhatott. Ugyanebben az évben júniusban, Nagyváradon a
Nemzetközi Nyílt Román ITF Teakwon-do Bajnokságon, szeptemberben
Esztergomban a Kick Box Kick-Light és Light-Contact Országos Bajnokságon,
valamint októberben Budapesten az ITF Taekwon-do Nemzetközi Sasok Kupán is
első helyezett lett.
Ebben az évben a Besztercebányán februárban megrendezésre került Slovak
Open Nemzetközi Kick-Box Bajnokság első helyezettje, márciusban Hatvanban az
ITF Teakwon-do Magyar Bajnokságban az egyéni küzdelemben első helyezett,
csapat küzdelemben harmadik helyezett lett. Áprilisban Szigetszentmiklóson a
Kikc-Box light-contact Országos Bajnokság I. fordulóján első helyezést ért el.
Zsarkó Dániel Pétert kimagasló teljesítménye elismeréseként Földeák község
Önkormányzata elismerésben részesítette.
A kitüntetetteket és a díjazottakat ünnepi műsor köszöntötte.
Közreműködött Hegyes Nándor a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola, a
Zeneakadémia kihelyezett debreceni tagozata zeneművészeti szakos hallgatója
hegedűn.
Előadásában elhangzott: Johann Sebastian Bach: G- moll szólószonátájából az
Adagio és Fúga tételek.

 

PDF Letöltése

Önkormányzati hírek 2013. április

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete
2013. április 24. napján tartotta soros ülését,
melyen az alábbi fontosabb döntések születtek.
A képviselő-testület zárt ülésen döntött a „Földeákért” cím adományozásáról.
Vass Imre polgármester megtartotta tájékoztatóját, mely alapján:
Március 28-án Gyermek- és ifjúságvédelmi tanácskozás volt a Községháza
nagytermében a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében a
jelzőrendszer tagjainak beszámolójával, gyermekvédelmi munkájuk
ismertetésével.
Április 03-án Falunapi megbeszélés volt a Művelődési Házban.
Áprilisi 04-én a Szennyvízcsatornázás Társulási Tanács ülésén, az
Ivóvízminőség-javító Önkormányzati Társulás Társulási Tanács ülésén, valamint
a Makó-Térségi Víziközmű Kft. taggyűlésén vett részt.
Április 05-én Leader Egyesület taggyűlésén jelent meg.
Április 06-án részt vett a Földeáki Általános Iskolásokért Közalapítványi bálon.
Április 08-án a Googwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft. képviselőjével,
Bujdosó János régiós pályázati tanácsadóval tárgyalt.
Április 09-én a Hódix kft. (Biztosítási Broker) vezetőjével Földházi úrral tartott
megbeszélést, majd szennyvízkoordináción vett részt Makón.
Április 10-én részt vett az „Irodalom a konyhában” sorozat záró rendezvényén
Borbás Marcsi Gasztroangyal részvételével, majd Dr. Kallai Árpád a Csongrád
megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó
főigazgatójának Fórumán a Művelődési Házban.
Április 11-én a 2014-2020 Megyei területfejlesztési koncepció Földeáki
mikrotérségi megbeszélésen vett részt Óföldeákon, melyen jelen volt még Dr.
Martonosi György, Hajnal Gábor és Győrbíró András.
Április 14-én a KLIK Makói tankerület Makói Általános iskola, Alapfokú
Művészeti Iskola 15 éves jubileumi balett gáláján jelent meg a
Hagymaházban.
Április 17-én az Autópálya Mérnökséget ellátó vízvezeték nyomvonalának
(földutak) helyreállítására tett intézkedést a Víziközmű Kft. képviselőjével.
Április 18-án Mikrotérségi Fórumon vett részt Makón. A Makói Kistérség
Többcélú Társulása Informális ülése a Csongrád megyei területfejlesztési
koncepció egyeztetése és a Leader pályázati lehetőségek megbeszélése volt
a napirend.
Ezt követően a képviselő-testület beszámolót tárgyalt meg és rendeletet
alkotott az önkormányzat 2012. évi költségvetése végrehajtásának
zárszámadásáról. A független könyvvizsgálói jelentés alapján „az
egyszerűsített éves költségvetési beszámoló a költségvetés teljesítéséről, az
Önkormányzat és intézményi 2012. december 31-én fennálló vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről
megbízható és valós képet ad.”.
Módosította a testület 2013. évi üléstervét, mely szerint a „Beszámoló a
település közbiztonság helyzetéről” szóló napirendet a május 29-i rendes
ülésen tárgyalja.
Felülvizsgálta Földeák község Önkormányzatának Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló rendeletét.
Módosításra került az Önkormányzat vagyonáról szóló helyi rendelet.
Az ivóvíz-szolgáltatás alapdíjáról szóló rendeletét hatályon kívül helyezte.
Megtárgyalta és elfogadta a 2012. évi belső ellenőrzési tevékenységről szóló
éves Ellenőrzési Jelentést és az Éves Összefoglaló Ellenőrzési Jelentést.
Megvitatta és elfogadta az önkormányzat 2014. évre vonatkozó költségvetési
koncepcióját.
Megtárgyalta a Makó és Térsége Ifjúsági Művésztelep vezetőjének kérelmét, és
az Ifjúsági Művésztelepen részt venni kívánó három földeáki tanuló költségeit –
15.400 Ft/fő – 46.200 Ft összeget a Képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi
költségvetésében biztosítja.
Döntött arról, hogy fenntartja a támogatási igény benyújtását a
működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatására.
Pályázat benyújtásáról határozott a belügyminiszter 8/2013. (III.29.)BM
rendeletében megfogalmazott önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztéshez kapcsolódó támogatások igénybevételének részletes
szabályaiban kiírt pályázati lehetőségre a Gyermekmosoly Óvoda
fejlesztésére, felújítására.
Teljes bekerülési összeg: 11.588.577 Ft
Támogatási összeg (90 %): 10.429.719 Ft
Önerő (10 %): 1.158.858 Ft
A képviselő-testület a 10 %-os önerőt az Önkormányzat 2013. évi
költségvetésében biztosítja, valamint az építési beruházás támogatási összeg
legalább 5 %-ának mértékéig (476.782 Ft) határozott időre
közfoglalkoztatottakat alkalmaz.

 

PDF Letöltése

Önkormányzati hírek 2013. március

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete
2013. március 27. napján tartotta soros ülését,
melyen az alábbi fontosabb döntések születtek.
Ř Vass Imre polgármester megtartotta tájékoztatóját, mely alapján
– Február 25-én Intézményvezetői megbeszélést tartott;
– Február 26-án szennyvíz-koordináción vett részt;
– Február 27-én mikrotérségi polgármesteri megbeszélésen vett részt, ahol szó
volt a Hagymatikum által a Makó térségi lakosság részére is nyújtandó
kedvezményekről, valamint Dr. Kallai Árpád kórházigazgató
tájékoztatójáról, melyet a térségi háziorvosok részére tartott;
– Február 28-án a Falunapok szervezése kapcsán megbeszélést folytatott
Somogyi Tiborral és Búzásné Vízi Judit intézményvezetővel;
Rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívására került sor, melyen a 2013. évi
költségvetés tárgyalására, elfogadására került sor.
– Március 04-én Intézményvezetői megbeszélést tartott.
– Március 05-én Gulyás Andrással és Varga Zoltánnal az Ivóvízminőség-javító
program hálózat rekonstrukció részének tartalmi egyeztetése történt meg;
– Március 06-án a KLIK Makói Tankerület vezetőjével, munkatársaival
folytatott megbeszélést az elmúlt két hónap tapasztalatairól;
– Március 07-én Polgármesteri Fórumon vett részt Apátfalván:
– Hagymatikum képviselőjének tájékoztatóját hallgatta meg a térségi
kedvezményekről
– Mágori Józsefné országgyűlési képviselő asszony tájékoztatója hangzott
el a 2013. évi önkormányzati költségvetés leendő változásairól,
feladatfinanszírozásról;
– Március 08-án a Falunapok szervezése keretében megbeszélést folytatott a
Jóétvágyat Kft. vezetőjével, melyen részt vett Búzásné Vízi Judit
intézményvezető is;
– Március 09-én a Mobil F.F.E által szervezett szemétgyűjtésen vett részt a
település belterületén. Köszönet illeti a szervezőket és a résztvevőket (kb. 15
fő);
Március 12-én Szennyvíz-koordináción, ezt követően egészségügyi- és attitűd
fejlesztés Makó és Lugos térségében projektnyitó rendezvényen vett részt a
Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó,
Makó kórházban;
Március 13-án részt vett a Helyi Védelmi Bizottság ülésén a Makói
Tűzoltóságnál, ahol a
– HVB ideiglenes SZMSZ módosítása
– HVB éves feladat- és munkaterve
– HVB munkaszerveinek ügyrendje került elfogadásra, valamint
– ATIVIZIG tájékoztatót hallgatott meg.
– Március 14-én az Ivóvízminőség-javító Társulás ülésére, valamint a
Szennyvíztársulás ülésére került sor.
Nemzeti ünnep megünneplésére került sor a KLIK Makói tankerület Földeáki
Návay Lajos Általános Iskola 7. osztályos diákjainak műsorával. Köszönet a
színvonalas műsorért a felkészítő tanároknak és a diákoknak.
– Március 20-án a TÖOSZ által szervezett Csongrád megyei polgármesteri
fórumon vett részt, ahol
– Tájékoztató hangzott el a közigazgatás átalakulási helyzetéről, járási
közigazgatási rendszerben;
– Tájékoztató az önkormányzatok lehetőségeiről a közfoglalkoztatási
programban;
– A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényből adódó
aktuális feladatokról;
– Március 21-én a Csongrád Megyei Tűzoltószövetség fórumára került sor,
melyen a helyi önkormányzatok és a települési tűzoltó egyesületek
kapcsolatáról, egyesületek finanszírozási lehetőségei 2013-ban esett szó;
Helyszín: Balástya
Részt vett még: Varga Zoltán a Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke.
– Március 23-án a Bazsarózsa Nóta- és Népdalkör által szervezett találkozó
megtartására került sor a Művelődési Házban, ahol 13 együttes, népdalkör lépett
fel.
Ezt követően a Gyermekmosoly Óvoda Pedagógiai Programja, Szervezeti és
Működési Szabályzata, Házirendje került megtárgyalásra, illetve elfogadásra.
Módosításra került a szociális ellátási formák szabályozásáról szóló
rendelet, mely módosítás értelmében a nappali ellátásért fizetendő intézményi
térítési díj mértéke földeáki és óföldeáki ellátottak részére:
a) Nappali ellátás (bent tartózkodás)
0,-Ft/nap
b) Nappali ellátás étkeztetés
igénybevételével
590 Ft/fő/nap
c) vacsora 230 Ft/fő/nap
Étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj mértéke Földeákon:
a) Étkeztetés (ebéd)
590
Ft/fő/nap
b) vacsora
230
Ft/fő/nap
c) Étel házhoz szállítása 40 Ft/adag
Házi segítségnyújtásért fizetendő intézményi térítési díj mértéke Földeákon és
Óföldeákon:
a) Házi segítségnyújtás 130 Ft/óra
b) Házi segítségnyújtás azon személy
esetén, akinek az Szt. 116. § -a
figyelembevételével meghatározott
jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át
90
Ft/óra
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2012. szeptember 1.
napján lépett hatályba, 2013. január 1. napjától az iskolák állami fenntartásba
kerültek, ezért a tanköteles korú gyermekek első évfolyamba történő
felvételéről, beíratásáról nem dönthet a képviselő-testület. Az óvodák
tekintetében az önkormányzatok látják el a fenntartói és működtetői feladatokat
egyaránt. A testület hatályon kívül helyezte a nevelés-oktatással kapcsolatos
hatáskörök átruházásáról rendeletét, így az óvodába történő jelentkezés
módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai
felvételének időpontjáról, valamint az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének
meghatározásáról a jövőben a képviselő-testület dönt.
A képviselő-testület hozzájárult 12 fő regisztrált álláskereső, valamint
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási
jogviszony keretében történő foglalkoztatásához és a projektek
megvalósításához, mindösszesen 14.921.580.-Ft, azaz Tizennégymillió
Kilencszázhuszonegyezer ötszáznyolcvan forint összegű vissza nem térítendő
céltámogatás felhasználásához.
Hozzájárult továbbá 105 fő regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást
helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási jogviszony
keretében történő foglalkoztatásához a 30% -os saját erő biztosításával.
Döntött a 2013. évi közbeszerzési tervről. A költségvetés áttekintése alapján a
képviselő-testület az önkormányzatnál és intézményeinél 2013. évre
közbeszerzési eljárás lefolytatásával nem számol.
A Képviselő-testülete megtárgyalta Földeák község Helyi Építési
Szabályzatának, Településrendezési Tervének és Hosszútávú Fejlesztési
Koncepciójának felülvizsgálatának elkészítését végző vállalkozó megbízásáról
szóló előterjesztést. A településrendezési eszközök felülvizsgálatának első
részében foglalt előzetes tájékoztatási szakasz, valamint a hatályos
településrendezési eszközök digitális feldolgozásával a T.T.T. Városépítő
Település-, Magas-, és Mélyépítés Tervező Bt.-t(6726 Szeged, Marostői u.
35/A) bízta meg 1.219.200-Ft bruttó összegért. Felhatalmazta a polgármestert a
vállalkozói szerződés aláírására és a további szükséges intézkedés megtételére.
Megtárgyalta a Návay Lajos Diáksport Egyesület 50.000 Ft támogatási
összegre irányuló kérelmét. A testület a „Futás a múltba„ tömegfutó versenyhez
50.000 Ft összegben egyedi emblémázott póló vásárlásával hozzájárult.

 

PDF Letöltése