Szociális ügyek

1. Lakhatási támogatás (1993. évi III. törvény 25. §, 4/2015. (II.27.) Földeák község Önk. rendelet 3.§)

A támogatásról:

Települési támogatás keretében a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadás mérséklésére lakhatási támogatás állapítható meg annak a háztartásnak,  amelyben a háztartás tagjainak egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg

 • egyszemélyes háztartás esetén a 39.900 Ft-ot,
 • többszemélyes háztartás esetén az 51.300 Ft-ot.

A lakcím megállapítása szempontjából a személyiadat- és lakcímnyilvántartás adatai irányadóak, ezért minden olyan személy feltüntetendő a kérelemben, aki a hivatalos lakcímnyilvántartás szerint a kérelmezővel azonos lakcímen él.

Nem állapítható meg a támogatás azon háztartás részére, amelynek tagjai között van olyan személy, aki

 • lakhatási támogatásban részesül,
 • lakásfenntartási támogatásban részesül.

A támogatás elbírálása szempontjából lakhatási kiadásnak minősül a

 • villanyáram-,
 • víz-,
 • gázfogyasztás,
 • csatornahasználat,
 • szemétszállítás,
 • lakbér,
 • albérleti díj,
 • tüzelőanyag vásárlás költsége.

A támogatást egy év időtartamra lehet megállapítani, összege havi 2.500.-Ft.

A megállapított támogatás havonta utólag, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig kerül átutalásra a kérelmező által megjelölt közüzemi szolgáltató részére illetve az ügyfél kérelmében megjelölt folyószámlára.

 

2. Havi rendszeres gyógyító ellátás költségéhez való hozzájárulás (1993. évi III. törvény 25. §, 4/2015. (II.27.) Földeák község Önk. rendelet 4.§)

A támogatásról:

Gyógyszertámogatásra jogosult az akinek a havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja az 5700 Ft/hó összeget, közgyógyellátásra nem jogosult és a család tagjainak egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg

 • egyedül élő esetén a 59.850 Ft-ot,
 • családban élő esetén a 48.450 Ft-ot.

A kérelemhez annak igazolására, hogy a kérelmező közgyógyellátásra nem jogosult a járási hivatal jogerős elutasító határozatát kell csatolni, amely nem lehet 12 hónapnál régebbi. A kérelmező gyógyszerköltségének igazolására a háziorvos és a gyógyszertár igazolását kell mellékelni.

A gyógyszertámogatás havi összege ha a jogosult havi rendszeres gyógyszerköltsége nem haladja meg a 6.000.-Ft-otm a havi rendszeres gyógyszerköltségének a 40%-a, ha meghaladja a 6.000.-Ft-ot, a havi rendszeres gyógyszerköltségének az 50%-a, de legfeljebb 3.500.-Ft lehet.

 

3. Rendkívüli települési támogatás (1993. évi III. törvény 25. §, 4/2015. (II.27.) Földeák község Önk. rendelet 7.§)

A támogatásról:

Rendkívüli települési támogatás állapítható meg annak a személynek, aki önmaga, illetve családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadás – így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a gyermek fogadásának előkészítéséhez a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek hátrányos helyzete miatti anyagi segítségre szorul, és a család tagjainak egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg

 • egyedül élő esetén a 59.850 Ft-ot,
 • családban élő esetén a 48.450 Ft-ot.

A Szociális Bizottság az e rendeletben szabályozott rendkívüli települési támogatást méltányosságból a jogosultság felső jövedelemhatárához képest 20%-os mértékű eltéréssel és az alábbi körülmények fennállásával is megállapíthatja:

 • hajléktalanság,
 • elemi kár,
 • betegség miatt olyan mértékű többletkiadás, amely önmaga, illetve családja létfenntartását veszélyezteti,
 • tulajdonában, vagy használatában lévő ingatlanban a vezetékek valamelyike meghibásodott, és olyan mértékű kár keletkezett, amely miatt önmaga, illetve családja létfenntartása átmenetileg lehetetlenné vált.

Összege:

 • egyszeri támogatás esetén max. 28.500.-Ft,
 • havi támogatás esetén 28.500.-/hó,
 • elemi károsult esetén egyszeri 85.500.-Ft.

A kérelmet legkésőbb minden hónap 3. hetéig le kell adni.

 

4. Elhunyt személy eltemettetésének költségéhez való hozzájárulás: (1993. évi III. törvény 25. §, 4/2015. (II.27.) Földeák község Önk. rendelet 9.§)

A támogatásról:

 

Elhunyt személy eltemettetésének költségéhez való hozzájárulásra jogosult, akinek család tagjainak egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg

 • egyedül élő esetén a 71.250.- Ft-ot,
 • családban élő esetén a 57.000.- Ft-ot.

A kérelemhez 3 hónapnál nem régebbi temetési számlát kell csatolni.

A támogatás összege egyszeri 15.000.-Ft.

 • letölthető nyomtatvány:

5. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (1997. évi XXXI. törvény 19-20/B.§, 149/1997. (IX.10.) Kormány rendelet 65-68/E.§)

A támogatásról:

A feltételek fennállása esetén a település jegyzője annak a gyermeknek állapítja meg a jogosultságát,

 • akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140%-át (39900 Ft) ha
 • a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy
 • a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy
 • a nagykorúvá vált gyermek esetén, ha megfelel az egyéb feltételeknek (18-25év közötti nappali tagozatos tanulói/hallgatói jogviszonnyal rendelkező) vagy
 • a fentiekbe nem tartozó esetekben annak a gyermeknek, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegétnek 130%-át (37050 Ft) feltéve, hogy a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a törvényben meghatározott értéket.

Az önkormányzat jegyzője 1 év időtartamra megállapítja a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát.

Hogyan számítják ki a család egy főre jutó jövedelmét?

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapításakor

 • a havi rendszerességgel járó – nem vállalkozásból, illetve őstermelői tevékenységből származó – jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
 • a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát kell figyelembe venni, azzal, hogy a vállalkozásból szerzett jövedelem- számításnál azon hónapoknál, amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell beszámítani.

Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12 hónapot, akkor az egyhavi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama alapján kell kiszámítani.

(A fentiektől eltérni akkor lehet, ha a jövedelmi viszonyokban igazolható ok miatt tartós romlás vélelmezhető.)

Mely a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja?

A rendszeres kedvezményre való jogosultság kezdő időpontja a kérelem benyújtásának napja.

Mit értünk vagyon alatt?

Vagyon alatt azt a hasznosítható ingatlant, járművet, továbbá vagyoni értékű jogot kell érteni, amelynek egy főre jutó értéke a gyermeket gondozó családban

 • külön-külön számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének húszszorosát (570000 Ft), vagy
 • együtt számítva az öregségi nyugdíj legkisebb összegének hetvenszeresét (1995000 Ft)

meghaladja, azzal, hogy nem minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben a szülő vagy a tartásra köteles más törvényes képviselő életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általuk lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra vagy tartós betegségre tekintettel fenntartott gépjármű.

Nagykorú gyermek esetén is megállapítható a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény?

A feltételek fennállása esetén a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság a gyermek nagykorúvá válása esetén is megállapítható, ameddig a jogosult nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat, de legfeljebb 23. életévének betöltéséig, továbbá ha a jogosult felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul, legfeljebb a 25. életévének betöltéséig.

További tudnivalók:

1) Gyermekétkeztetés esetén a bölcsődés, óvodás, az 1–8 évfolyamon nappali rendszerű iskolai oktatásban részt vevő és – rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek után – az intézményi térítési díj 100%-át, 2) az 1) pont alá nem tartozó, rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermek és tanuló után az intézményi térítési díj 50%-át normatív kedvezményként kell biztosítani.

Természetbeni támogatás

A települési önkormányzat jegyzője annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága

 • a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel,
 • a tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel
 • természetbeni támogatást nyújt fogyasztásra kész étel, ruházat, valamint tanszer vásárlására felhasználható Erzsébet-utalvány formájában.