EFOP-3.9.2-16-2017-00028 – “Gyermekeink a jövő” – Humán szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád megyében

2018.02.12.

Földeák Községi Önkormányzat

Sajtóközlemény             

“Gyermekeink a jövő” – humán szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád megyében

Földeák Községi Önkormányzat konzorciumi partnereivel támogatást nyert “Gyermekeink a jövő” – humán szolgáltatások minőségének fejlesztése Csongrád megyében címmel. Az EFOP-3.9.2-16-2017-00028 számú, 484.030.567 Ft támogatási összegű projekt legfőbb célja a területi különbségek és különösen a településméretből adódó társadalmi hátrányok komplex megközelítéssel történő, a helyi igényeken alapuló csökkentése a humán közszolgáltatások tekintetében, valamint a minőségi közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása elsősorban a köznevelés, a felsőoktatás, a felnőttoktatás által biztosított informális és nem formális tanulás területén, a helyi tudástőke gyarapítása érdekében.

A konzorciumot magában foglaló 9 településen – Maroslele, Apátfalva, Magyarcsanád, Kiszombor, Mindszent, Földeák, Óföldeák, Székkutas, Mártély – a következő 30 hónap során számtalan közösségi program, gyermekprogram kerül megvalósításra, a humán közszolgáltatásban dolgozók képzéseken vehetnek részt.

A településeken 30 hónapon keresztül gyermekpszichológus, pszichológus, fejlesztőpedagógus, logopédus, gyógytestnevelő és gyógytornász segítségét lehet díjmentesen igénybe venni.

A gyermekek személyiség és kompetenciafejlesztését, iskolai érvényesülését számos program segíti: táborok, kirándulások, Föld napi rendezvények, színházi előadások, interaktív kiállítások, múzeumi látogatások, pályaválasztási napok, nyelvi képzések, sportprogramok kerülnek megrendezésre.

A szülőket szülőklubok, baba-mama klubok, szülő-gyermek családi napok várják.

Az egészséges életmód népszerűsítésére egészségnapok, egészséghetek kerülnek megrendezésre, melyek során szűrővizsgálatokkal várják a családokat.

A humán közszolgáltatásban megjelenő szakemberhiány enyhítésére képzések kerülnek lebonyolításra.

Földeáki Gyermekmosoly Óvoda intézményvezető – pályázati kiírás

FöIdeák Községi Önkormányzat Képviselő – testülete a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXX|II. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet a Földeáki Gyermekmosoly Óvoda intézményvezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.

A pályázati kiírás az alábbi linken letölthető:

Földeák településen a képviselő-testületben megszerezhető mandátumszám megállapítása

1 /2019. (II.8.) HVI vezetői határozat
Tárgy: Földeák településen a képviselő-testületben megszerezhető mandátumszám megállapítása
HATÁROZAT
A Választási eljárásról szili 2013. évi XXXVI. törvény (továbbiakban: Ve.) 306’s (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2019. évi
általános választására – Földeák településen a képviselő-testület tagjainak számát a következők szerint állapítom meg:
Földeák település önkormányzati képviselő-testület tagjainak száma 6 fő.
Jelen határozat ellen a közlését követő 3 napon belül a Földeáki Helyi Választási Bizottsághoz (6922
Földeák, Szent László tér 1. , e-mail: foldeak@foldeak.hu) benyújtott kifogással lehet élni.
Jelen határozatomat hirdetmény útján’ valamint Földeák Községi Önkormányzat honlapján
(www.foldeak. hu) történő megjelentetéssel teszem közzé.
lNDOKOLÁS
AVe 306.$ (1)-(2) bekezdései alapján a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelő központi szerv az általános választás évében január 31-ig átadja a települések, a megyék,
illetve a főváros lakosságszámának január 1-jei adatait a Nemzeti Választási Iroda számára. A
Nemzeti Választási Iroda a lakosságszámot három napon belül közli a helyi, illetve a területi választási
iroda vezetőjével.
A helyi választási iroda, illetve a területi választási iroda vezetője az általános választás évében február 1S-ig határozatban állapítja meg a képviselő testület, illetve a közgyűlés megválasztandó tagjainak számát.
A Nemzeti Választási Iroda – a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) által átadott adatok szerint – közölte a helyi, illetve a területi választási iroda vezetőivel a
lakosságszám adatokat, mely szerint Földeák település lakosságszáma 2019. január 1-jén 3.073 fő volt.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény
(továbbiakban: Övjt.) 4.$ c) pontja alapján a 10 000 vagy ennél kevesebb lakosú település – egyéni listás választási rendszerben – egy választókerületet alkot, amelyben a képviselők száma 5000 lakosig
6 fő.
A fenti jogszabályi rendelkezések figyelembevételével a rendelkező részben foglaltak szerint határoztam.
A jogorvoslatról szóló tájékoztatást a Ve. 209.s-210.s-ai biztosítják.
A határozat a Ve’ 306.$ -án, az Övjt’ 4’$ c) pontján, a jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ve. 209.$-210.$-ain alapul.
Földeák’ 2019. február 8

letölthető formátum:http://foldeak.hu/wp-content/uploads/2019/02/Földeák-településen-a-képviselő-testületben-megszerezhető-mandátumszám-m…-1.pd

3/2019. (II.11.) HVI vezetői határozat
Tárgy: Szavazókörök felülvizsgálata Földeák község területén

letölthető formátum:http://foldeak.hu/wp-content/uploads/2019/02/Földeák-Szavazókör.pdf