Önkormányzati hírek 2013. március

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete
2013. március 27. napján tartotta soros ülését,
melyen az alábbi fontosabb döntések születtek.
Ř Vass Imre polgármester megtartotta tájékoztatóját, mely alapján
– Február 25-én Intézményvezetői megbeszélést tartott;
– Február 26-án szennyvíz-koordináción vett részt;
– Február 27-én mikrotérségi polgármesteri megbeszélésen vett részt, ahol szó
volt a Hagymatikum által a Makó térségi lakosság részére is nyújtandó
kedvezményekről, valamint Dr. Kallai Árpád kórházigazgató
tájékoztatójáról, melyet a térségi háziorvosok részére tartott;
– Február 28-án a Falunapok szervezése kapcsán megbeszélést folytatott
Somogyi Tiborral és Búzásné Vízi Judit intézményvezetővel;
Rendkívüli képviselő-testületi ülés összehívására került sor, melyen a 2013. évi
költségvetés tárgyalására, elfogadására került sor.
– Március 04-én Intézményvezetői megbeszélést tartott.
– Március 05-én Gulyás Andrással és Varga Zoltánnal az Ivóvízminőség-javító
program hálózat rekonstrukció részének tartalmi egyeztetése történt meg;
– Március 06-án a KLIK Makói Tankerület vezetőjével, munkatársaival
folytatott megbeszélést az elmúlt két hónap tapasztalatairól;
– Március 07-én Polgármesteri Fórumon vett részt Apátfalván:
– Hagymatikum képviselőjének tájékoztatóját hallgatta meg a térségi
kedvezményekről
– Mágori Józsefné országgyűlési képviselő asszony tájékoztatója hangzott
el a 2013. évi önkormányzati költségvetés leendő változásairól,
feladatfinanszírozásról;
– Március 08-án a Falunapok szervezése keretében megbeszélést folytatott a
Jóétvágyat Kft. vezetőjével, melyen részt vett Búzásné Vízi Judit
intézményvezető is;
– Március 09-én a Mobil F.F.E által szervezett szemétgyűjtésen vett részt a
település belterületén. Köszönet illeti a szervezőket és a résztvevőket (kb. 15
fő);
Március 12-én Szennyvíz-koordináción, ezt követően egészségügyi- és attitűd
fejlesztés Makó és Lugos térségében projektnyitó rendezvényen vett részt a
Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó,
Makó kórházban;
Március 13-án részt vett a Helyi Védelmi Bizottság ülésén a Makói
Tűzoltóságnál, ahol a
– HVB ideiglenes SZMSZ módosítása
– HVB éves feladat- és munkaterve
– HVB munkaszerveinek ügyrendje került elfogadásra, valamint
– ATIVIZIG tájékoztatót hallgatott meg.
– Március 14-én az Ivóvízminőség-javító Társulás ülésére, valamint a
Szennyvíztársulás ülésére került sor.
Nemzeti ünnep megünneplésére került sor a KLIK Makói tankerület Földeáki
Návay Lajos Általános Iskola 7. osztályos diákjainak műsorával. Köszönet a
színvonalas műsorért a felkészítő tanároknak és a diákoknak.
– Március 20-án a TÖOSZ által szervezett Csongrád megyei polgármesteri
fórumon vett részt, ahol
– Tájékoztató hangzott el a közigazgatás átalakulási helyzetéről, járási
közigazgatási rendszerben;
– Tájékoztató az önkormányzatok lehetőségeiről a közfoglalkoztatási
programban;
– A Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló törvényből adódó
aktuális feladatokról;
– Március 21-én a Csongrád Megyei Tűzoltószövetség fórumára került sor,
melyen a helyi önkormányzatok és a települési tűzoltó egyesületek
kapcsolatáról, egyesületek finanszírozási lehetőségei 2013-ban esett szó;
Helyszín: Balástya
Részt vett még: Varga Zoltán a Földeáki Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke.
– Március 23-án a Bazsarózsa Nóta- és Népdalkör által szervezett találkozó
megtartására került sor a Művelődési Házban, ahol 13 együttes, népdalkör lépett
fel.
Ezt követően a Gyermekmosoly Óvoda Pedagógiai Programja, Szervezeti és
Működési Szabályzata, Házirendje került megtárgyalásra, illetve elfogadásra.
Módosításra került a szociális ellátási formák szabályozásáról szóló
rendelet, mely módosítás értelmében a nappali ellátásért fizetendő intézményi
térítési díj mértéke földeáki és óföldeáki ellátottak részére:
a) Nappali ellátás (bent tartózkodás)
0,-Ft/nap
b) Nappali ellátás étkeztetés
igénybevételével
590 Ft/fő/nap
c) vacsora 230 Ft/fő/nap
Étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díj mértéke Földeákon:
a) Étkeztetés (ebéd)
590
Ft/fő/nap
b) vacsora
230
Ft/fő/nap
c) Étel házhoz szállítása 40 Ft/adag
Házi segítségnyújtásért fizetendő intézményi térítési díj mértéke Földeákon és
Óföldeákon:
a) Házi segítségnyújtás 130 Ft/óra
b) Házi segítségnyújtás azon személy
esetén, akinek az Szt. 116. § -a
figyelembevételével meghatározott
jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 150%-át
90
Ft/óra
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 2012. szeptember 1.
napján lépett hatályba, 2013. január 1. napjától az iskolák állami fenntartásba
kerültek, ezért a tanköteles korú gyermekek első évfolyamba történő
felvételéről, beíratásáról nem dönthet a képviselő-testület. Az óvodák
tekintetében az önkormányzatok látják el a fenntartói és működtetői feladatokat
egyaránt. A testület hatályon kívül helyezte a nevelés-oktatással kapcsolatos
hatáskörök átruházásáról rendeletét, így az óvodába történő jelentkezés
módjáról, a nagyobb létszámú gyermekek egy időszakon belüli óvodai
felvételének időpontjáról, valamint az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének
meghatározásáról a jövőben a képviselő-testület dönt.
A képviselő-testület hozzájárult 12 fő regisztrált álláskereső, valamint
foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási
jogviszony keretében történő foglalkoztatásához és a projektek
megvalósításához, mindösszesen 14.921.580.-Ft, azaz Tizennégymillió
Kilencszázhuszonegyezer ötszáznyolcvan forint összegű vissza nem térítendő
céltámogatás felhasználásához.
Hozzájárult továbbá 105 fő regisztrált álláskereső, valamint foglalkoztatást
helyettesítő támogatásra jogosult személy közfoglalkoztatási jogviszony
keretében történő foglalkoztatásához a 30% -os saját erő biztosításával.
Döntött a 2013. évi közbeszerzési tervről. A költségvetés áttekintése alapján a
képviselő-testület az önkormányzatnál és intézményeinél 2013. évre
közbeszerzési eljárás lefolytatásával nem számol.
A Képviselő-testülete megtárgyalta Földeák község Helyi Építési
Szabályzatának, Településrendezési Tervének és Hosszútávú Fejlesztési
Koncepciójának felülvizsgálatának elkészítését végző vállalkozó megbízásáról
szóló előterjesztést. A településrendezési eszközök felülvizsgálatának első
részében foglalt előzetes tájékoztatási szakasz, valamint a hatályos
településrendezési eszközök digitális feldolgozásával a T.T.T. Városépítő
Település-, Magas-, és Mélyépítés Tervező Bt.-t(6726 Szeged, Marostői u.
35/A) bízta meg 1.219.200-Ft bruttó összegért. Felhatalmazta a polgármestert a
vállalkozói szerződés aláírására és a további szükséges intézkedés megtételére.
Megtárgyalta a Návay Lajos Diáksport Egyesület 50.000 Ft támogatási
összegre irányuló kérelmét. A testület a „Futás a múltba„ tömegfutó versenyhez
50.000 Ft összegben egyedi emblémázott póló vásárlásával hozzájárult.

 

PDF Letöltése

Önkormányzati hírek 2013. január

A képviselő-testület decemberi ülésein az alábbi fontosabb döntések születtek:
Zárt ülésen a képviselő-testület a Bursa Hungarica Önkormányzati
Ösztöndíjpályázati kiírásra beérkezett pályázatokat tárgyalta meg. A
testület 10 felsőfokú hallgatót részesített 10 hónapon keresztül „A” típusú,
illetve 1 felsőfokú hallgatót 3X10 havi „B” típusú, havi 3.000 Ft/fő összegű
ösztöndíjban.
A polgármesteri tájékoztató elfogadását követően a testület rendeletet
alkotott az önkormányzat 2013. évi költségvetési gazdálkodásának átmeneti
viteléről.
Közmeghallgatás keretében megtárgyalta és elfogadta a 2012. évi adóbevételek
alakulásáról szóló tájékoztatót.
Ezt követően az önkormányzat módosította a Körjegyzőségi Hivatal 2012. évi
költségvetését, majd módosította az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről
szóló rendeletét.
Rendeletet alkotott a természetben nyújtott tűzifa támogatásról. Az
önkormányzat a Belügyminisztérium pályázatán 23 erdei m3 tűzifát nyert.
A rendelet célja, hogy szabályozott keretek között a szociálisan rászorult
személyek részére tűzifához való hozzájutás biztosítsa a téli időszakban.
Földeák község Önkormányzata természetben nyújtott szociális ellátásként
tűzifát biztosít annak a szociálisan rászorult személyeknek, akinek a
háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegét jelenleg 28.500 Ft -, egyedül élő személy
esetén a 200 %-át (57.000 Ft).
A támogatás mértéke legfeljebb 8 q tűzifa, egyszeri alkalommal.
Az eljárás kérelem alapján indul. A kérelmet Földeák község Körjegyzőségi
Hivatalában (6922 Földeák, Szent László tér 1.) kell előterjeszteni, a külön erre
rendszeresített formanyomtatványon.(A kérelem letölthető az önkormányzat
honlapjáról, illetve szemmélyesen a hivatalban Rakonczai Erika szociális
ügyintézőtől lehet beszerezni).
Egy háztartásból csak egy személy nyújthat be támogatás iránti kérelmet.
A kérelmet 2013.január 15. napjától – 2013. január 30. napjáig
lehet benyújtani.
A támogatással kapcsolatos hatáskört a képviselő-testület a szociális bizottságra
ruházta át.
A Földeák Község Önkormányzat Makó-Térségi Víziközmű Kft-ben lévő 1020
EFt összegű törzstőkéjét – 1.140 EFt-tal az eredménytartalék terhére – megemelte
2160 EFt összegű törzstőkére 2012. december 01. napjától. Ennek átvezetése az
önkormányzat vagyonáról szóló rendeletben megtörtént.
A testület tudomásul vette Óföldeák község Képviselő-testületének azon
szándékát, hogy közös önkormányzati hivatalt kíván létrehozni Földeák
község Önkormányzatának képviselő-testületével – Földeák székhellyel- 2013.
március 1. napjával.
Elfogadásra került a testüelt 2013. I. félévi ülésterve, mely a következőképpen
alakul:
FÖLDEÁK KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
2013. I. FÉLÉVI ÜLÉSTERVE
Január 30.
Földeák-Óföldeák Képviselő-testületei együttes ülése
1./ A Körjegyzőségi Hivatal munkájáról beszámoló
Előadó: körjegyző
2./ Körjegyzőségi Hivatal 2012. évi fenntartási költségeinek elszámolása
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
3./ Körjegyzőségi Hivatal 2013. évi fenntartási költségeinek meghatározása, a Körjegyzőségi
Hivatal költségvetésének elfogadása
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
4./ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Intézményi Társulás fenntartásához,
üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi fedezet
megtárgyalása (2012. évi költségek megosztásának elszámolása, a 2013. évi
költségek megosztása)
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
5./ Védőnői Szolgálat Intézményi Társulás
fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi fedezet megtárgyalása
(2012. évi költségek megosztásának elszámolása, a 2013. évi költségek
megosztása)
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
6./ Szociális Alapszolgáltatás Intézményi Társulás fenntartásához, üzemeltetéséhez
szükséges pénzügyi fedezet megtárgyalása (2012. évi költségek megosztásának
elszámolása, a 2013. évi költségek megosztása)
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
7./ Óvodai Intézményi Társulás fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi
fedezet megtárgyalása
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
8./Könyvtári Intézményi Társulás fenntartásához, üzemeltetéséhez szükséges pénzügyi
fedezet megtárgyalása
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
9./Köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározása
Előadó: Földeák község Polgármestere
Óföldeák község Polgármestere
10./ Egyebek
Január 30.
1./Zárt ülési előterjesztések
2./Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./ Társadalmi szervezetek beszámolója az önkormányzat által biztosított támogatási
összegek felhasználásáról
Előadó: társadalmi szervezetek vezetői
4./Alapítványok működéséről szóló beszámoló
Előadó: kuratóriumok elnökei
5./ Előterjesztések
6./ Interpellációk, kérdések
7./ Egyebek
Február 6.
Falugyűlés
Február 13.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./ Tájékoztató a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről, valamint a bizottságok munkájáról
Előadó: polgármester
bizottságok elnökei
4./ Földeák község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló rendelet
megalkotása
Előadó: polgármester
5./ Előterjesztések
6./ Interpellációk, kérdések
7./ Egyebek
Március 27.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./Előterjesztések
4./ Interpellációk, kérdések
5./ Egyebek
Április 24.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./ Beszámoló Földeák község Önkormányzat 2012. évi költségvetésének
végrehajtásáról, a 2012. évi zárszámadási rendelet megalkotása
Előadó: polgármester
4./ Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről
Előadó: rendőrkapitány
5./ Előterjesztések
6./ Interpellációk, kérdések
7./ Egyebek
Május 29.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./ Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
Előadó: jegyző, EESZI vezetője
4./Előterjesztések
5./ Interpellációk, kérdések
6./ Egyebek
Június 26.
1./ Zárt ülési előterjesztések
2./ Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta történt fontosabb eseményekről,
tárgyalásokról, valamint a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
3./ Előterjesztések
4./ Interpellációk, kérdések
5./ Egyebek
Jóváhagyta a Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 2011-2016 c.
szakmai anyag Földeák községre vonatkozó részét, valamint a benne foglalt
fejlesztéseket kiemelt figyelemmel kezeli. Egyúttal elfogadásra javasolta a
Makói Kistérség Hulladékgazdálkodási Terve 2011-2016 c. szakmai anyagot a
Makói Kistérség Többcélú Társulása részére.
A Képviselő-testület – a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított
1990. évi LXV. törvény 43.§. (1) és (2) bekezdése, a helyi önkormányzatok
társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. törvény 4.§.(1)
bekezdés c) pontja, valamint a köznevelési feladatot ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012.
évi CLXXXVIII. Törvény 3. § (1) bekezdésében foglaltak alapján – Földeák
és Óföldeák Önkormányzatainak Általános Iskolai Intézményi Társulását –
2012. december 31. napjával Óföldeák község Képviselő-testületével
egyetértésben megszüntette.
A Képviselő-testület a Návay Lajos Általános Iskola működtetése alóli
felmentési kérelem elbírálásáról szóló előterjesztést megtárgyalta, – figyelemmel
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (4)-(6)
bekezdéseiben foglaltakra – a köznevelési intézmény – Návay Lajos Általános
Iskola – működtetése alóli felmentéséről szóló döntését fenntartotta és az
oktatásért felelős miniszter által az önkormányzat részére megállapított
1.440.000 Ft/hó hozzájárulás megfizetését vállalta 2013. január 1-e és 2015.
augusztus 31-e közötti időszakra.
Tudomásul vette, hogy Tóth Imre – a Návay Lajos Általános Iskola
igazgatójának – munkáltatója 2013. január 01. napjával a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ, mivel a köznevelési feladatot ellátó egyes
önkormányzati fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló
2012. évi CLXXXVIII. törvény alapján az intézmény az állam fenntartásába
került. A törvény 4.§. (1) bekezdése szerinti beolvadás – az e törvényben
foglaltak kivételével – nem érinti magasabb vezetői megbízását.
Az ivóvíz-szolgáltatás díjának megállapítása kapcsán megszűnt a képviselőtestület
ármegállapító hatósági jogköre, a kedvezményre vonatkozó részt
fenntartja a képviselő-testület, ennek megfelelően került módosításra a
rendelet.
Az ingatlan-tulajdonoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésével
kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatás díját 2012. december 30.
napjával 6,6 %–kal megemelte.
A vízgazdálkodásról szóló többször módosított 1995. évi LVII. törvény alapján
kéttarifás rendszer került bevezetésre a folyékony hulladékkal
kapcsolatosan. Az alapdíj alkalomra szól, az ürítési díj pedig a köbméteres
árat jelenti. A rendeletmódosítást követően az alapdíj nettó 3189 Ft, bruttó
4050 Ft alkalmanként, az ürítés nettó díja 1343 Ft/m3, bruttó 1706 Ft/m3 lett
2013. január 1. napjától.
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal (KIK) megtörtént a megállapodás
megkötése, így 2013. január 1-jétől a földeáki Návay Lajos Általános Iskola
fenntartója és működtetője az állam lesz. Az önkormányzat a megállapodás
alapján át is adta a KIK-nek az erre szolgáló intézményeket, eszközöket. Az
átadás jogcíme vagyonkezelői jog. A vagyonkezelői jog létesítésének
szabályáról az új önkormányzati törvény rendelkezik, mely szerint a képviselőtestület
a helyi önkormányzat tulajdonában lévő vagyonra vagyonkezelői jogot
létesít. A helyi vagyonrendeletünkben a vagyonkezelési jog létesítése és
átengedése szabályozásra került.
A képviselő- testület a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati
fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről szóló 2012. évi
CLXXXVIII. törvény 13. § (2) bekezdés a.) pontja alapján az Önkormányzat
és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ által megkötésre kerülő
„köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény
átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásáról, valamint a
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek
megosztásáról” szóló megállapodást jóváhagyta.
A Návay Lajos Általános Iskolában eddig foglalkoztatottakat a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ (KIK) nem teljes létszámban vette át. A számított
pedagógus álláshely 20%-a lehet fizikai alkalmazotti álláshely. A jelenlegi 7
technikai álláshellyel szemben a KIK-hez 5,8 álláshely került átadásra. A
képviselő-testületnek 1,2 álláshelyen foglalkoztatottak további
foglalkoztatásának lehetőségéről, illetve az álláshely megszüntetéséről kellett
dönteni. A képviselő-testület 1 fő karbantartó továbbfoglalkoztatását vállalta
2013. január 1. napjától az önkormányzat parkfenntartás szakfeladatán lévő üres
álláshelyen, a 0,2 takarítói álláshely megszüntetéséről 2012. december 31.
napjával felkérte az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.
A képviselő- testület 2013. január 1-től megszüntette Óföldeák község
Önkormányzatával a könyvtári feladat ellátására létrehozott Könyvtári
Intézményi Társulást, az óföldeáki könyvtár további fenntartását, működtetését
Óföldeák község Képviselő-testülete látja el.

 

PDF megtekintése

Halad a csatornaépítés – A lakástakarék-pénztári megtakarítások felhasználása

Földeákon ütemesen halad a szennyvízcsatorna-beruházás, október végével közel 10.000 folyóméter csatorna épült meg. A munkálatokhoz kapcsolódóan a Makó és Térsége Víziközmű Társulat megkezdte a lakossági önrész biztosítására felhalmozott lakástakarék-pénztári megtakarítások lehívását.

 A lakatástakarék-pénztári szerződés szerint teljesített befizetések eredményeképpen az egyes számlákon – amennyiben nincs hátralék – a kamatokkal és a megtakarított összegre járó állami támogatással együtt összesen mintegy  180.000 Ft található. Ebből 130.000 Ft a gerincvezeték költségeit fedezi, ez az úgynevezett érdekeltségi hozzájárulás – ezt hívja le a Társulat az építés előrehaladása szerint. A további 50.000 Ft-ot az egyes ingatlanok tulajdonosai jogosultak felhasználni a gerincvezeték és az ingatlan közötti kapcsolatot megteremtő házi bekötés megvalósításához.

A Társulat az építés tervezett ütemezése szerint hívja le az érdekeltségi hozzájárulásokat. Erről minden LTP-tulajdonos levélben kap értesítést, s ekkortól válnak jogosulttá az ingatlantulajdonosok a maradványösszeg – a teljes megtakarításból az érdekeltségi hozzájárulás lehívása után fennmaradó rész – lehívására.

 A maradványösszeg felhasználásának azonban kötött szabályai vannak. Ha ezeket valaki nem tartja be, elveszítheti az állami támogatást. Fontos tudni, hogy e pénz LTP szerződés szerinti felhasználását (a házi bekötés kiépítéséhez kapcsolódóan) az ingatlantulajdonos nevére szóló ÁFÁ-s számlákkal kell igazolni. Amennyiben ez nem történik meg, a maradványösszegre eső állami támogatást vissza kell fizetni. Más szavakkal: a 50.000 Ft-ból mintegy 15.000 Ft az állami támogatás, ez azonban csak akkor jár az ingatlantulajdonosnak, ha az említett módon igazolta a pénz felhasználását. A megfelelő számlák hiányában az állami támogatást vissza kell fizetni, s ha ez nem történik meg, úgy az adóhatóság jogosult azt ingatlantulajdonostól adó módjára behajtani azt.

 A maradványösszeg felhasználására előbb nyílik lehetősége az ingatlan tulajdonosának, mint ahogy a csatornaépítés elér az adott településrészre, vagyis a pénzt már felvehetik, de még nem tudnak rákötni a gerincvezetékre. Ezen összeg a házi bekötés költségét a kivitelezéstől függően nem teljes részben fedezi. Ezért érdemes félretenni a már felvett pénzt és várni addig, ameddig a gerincvezeték elér az ingatlanhoz, és elindul a próbaüzem. A Szennyvízcsatornázási Társulás értesítésétől számítva három hónap áll rendelkezésre a házi csatorna kivitelezésére és bekötésére. Ennek elmulasztása azt jelenti, hogy az ingatlan tulajdonosának talajterhelési díjat kell fizetnie, ami a felhasznált ivóvíz árán felül 1200 Ft/m3.

 A kivitelezés előrehaladása a szennyviz.mako.hu honlapon, a projektbemutató fül alatt a település menüpontjára kattintva érhető el. A dokumentum kéthetente frissül, és az aktuális és a közeljövőben kezdődő munkákat tartalmazza.

 Bővebb naprakész információ:

 Projekt-aloldal: http://szennyviz.mako.hu

Elektronikus ügyfélszolgálat: hétfőn, szerdán és pénteken 8 és 12 óra között

Telefon és fax: 06/62/20-9911

 A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Tisztelt földeáki lakosok!

A szennyvízrendszer kiépítésének technológiai sorrendje, sajnos megköveteli az utak többszöri felbontását és ideiglenes helyreállítását. Első lépésben a gerincvezetéket, illetve az ingatlanokhoz tartozó bekötő csonkot helyezik el. Ezután a megépített szakaszok víztartási próbáját végzik. A nem megfelelően víztartó szakaszokat újra felbontják, a probléma kiküszöbölése és a javítás érdekében. Csak a megfelelőnek minősített víztartással rendelkező részeken kezdik meg az aknatetők körüli betongallér kiöntését, melyhez ismételten szükséges az aknák környezetében az útburkolat felbontása. Végezetül a kapubejáróknál lévő műanyag tisztítónyílások kerülnek kibetonozására, majd egy acél fedlapot helyeznek rájuk.
Az esős, őszi idő, a kivitelezéssel érintett utak közlekedésbiztonságát rontja, ezért a közlekedés fokozott óvatosságot igényel.
Kérjük a tisztelt lakosság türelmét és együttműködését a munkálatok végzésének időtartama alatt.

Jelentős az előrehaladás a Makó és Térsége szennyvíz-beruházásban

A 2011-es év jelentős előrehaladást hozott a sok nehézséget megért szennyvízberuházásban. A makói rekonstrukciós munkák zömét a nyertes kivitelező 2011-ben elvégezte, Makó, Apátfalva és Magyarcsanád vonatko-zásában az új csatornarendszer kiépítésére a Társulás 2011. októberben írt alá szerződést 7,2 milliiárd Ft értékben,  mely szerint a munka 2012. márciusában megkezdődik… tovább>>

SIKERES GÉPBESZERZÉS

Sikerrel zárult a csatornahálózat tisztítására és a bővülő szennyvíztisztító telep üzemeltetéséhez szükséges gépek beszerzésére indított eljárás. E mellett ismételten megindult a Földeák, Maroslele és Kiszombor csatornázási munkáinak kivitelezésére vonatkozó közbeszerzés, amelyre 2012. január 31-éig tehetnek ajánlatot a vállalkozók… tovább>>