Közérdekű adatok

Az alkotmány 61. § (1) bekezdése alapvető jogként rögzíti, hogy mindenkinek joga van a közérdekű adatokat megismerni és azokat terjeszteni. Ezen alapvető jog kiteljesítéseként, az Országgyűlés elfogadta a 2005. évi XC. törvényt az elektronikus információszabadságról (Eitv.) E törvény célja, hogy meghatározza az állami, önkormányzati vagy jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervek elektronikus formában milyen módon kötelesek a tevékenységükkel kapcsolatos legfontosabb adatokat rendszeresen közzétenni.

Az adatok feltöltése folyamatos.
Utolsó frissítés:2011.05.02.

Jogszabályi háttér:
Az alábbi közérdekű adatokat az alábbi jogszabályi háttérnek megfelelően tettük közzé:

1992. évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
2003. évi CXXIX. törvény a közbeszerzésekről
2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről
305/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet a közérdekű adatok elektronikus közzétételére, az egységes közadat-kereső rendszerre, valamint a központi jegyzék adattartalmára, az adatintegrációra vonatkozó részletes szabályokról
18/2005. (XII. 27.) IHM rendelet a közzétételi listákon szereplő adatok közzétételéhez szükséges közzétételi mintákról

T Á J É KO Z T A T Ó
Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 50/A. §. (4) bekezdése szerint: „A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek  általános választását megelőző 30 nappal a polgármester, a főpolgármester és a megyei közgyűlés elnöke részletes jelentést tesz közzé a helyi  önkormányzat vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint a képviselő-testület megalakulását követően keletkezett, a későbbi éveket terhelő pénzügyi kötelezettségekről”  A fenti kötelezettségemnek az alábbiak szerint teszek eleget… tovább>

B E S Z Á M O L Ó
a 2006-2010. évi munkaprogram végrehajtásáról…tovább>

I N F O R M Á C I Ó Á T A D Á S I     S Z A B Á L Y Z A T
a Szabályzat letölthető a következő linkre kattintva… tovább>

1. Szervezeti, személyzeti adatok

1.1 Elérhetőségi adatok

1.1.1., A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

A Hivatal címe: 6922-Földeák, Szent László tér 1.
Telefonszáma: 62/524-092.,
Fax száma: 62/524-0290.,
Mail címe: foldeak(KUKAC)invitel(PONT)hu
Honlapja: http://www.foldeak.hu

1.1.2., A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve és az ügyfélfogadási rend

Vass Imre polgármester

Postacíme: 6922-Földeák, Szent László tér 1.,
Telefonszáma:
(00 36) 62/524-092. 15-ös mellék
Mail címe: pm.foldeak(KUKAC)gmail(PONT)com

 

1.2 Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

 

1.3 Szerv vezetői

1.3.1., POLGÁRMESTER: VASS IMRE

Postacíme: 6922-Földeák, Szent László tér 1.,
Telefonszáma:
(00 36) 62/524-092. 15-ös mellék
Mail címe: pm.foldeak(KUKAC)gmail(PONT)com

1.3.2.,ALPOLGÁRMESTER: MEGYESI FERENC

Postacíme: 6922-Földeák, Szent László tér 1.,
Telefonszáma:
(00 36) 62/524-092.
Mail címe: foldeak(KUKAC)csmkozig(PONT)hu

1.3.3., KÖRJEGYZŐ: WÉBERNÉ BANDUR ROZÁLIA

Postacíme: 6922-Földeák, Szent László tér 1.,
Telefonszáma:
(00 36) 62/524-092.
Mail címe: korjegyzo.foldeak(KUKAC)gmail(PONT)com

1.3.4.,A KÉPVISELŐ-TESTÜLET BIZOTTSÁGAINAK ELNÖKEI:

– Ügyrendi Bizottság : Tóth Imre,
– Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság: Béni Attila,
– Szociális Bizottság: Pál Ferenc.

Postacíme: 6922-Földeák, Szent László tér 1.,
Telefonszáma:
(00 36) 62/524-092.
Mail címe: foldeak(KUKAC)invitel(PONT)hu

1.3.5., A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

Létszáma: 7 fő,
Tagjainak névsora:
Vass Imre polgármester
Megyesi Ferenc
alpolgármester
Béni Attila
képviselő
Neparáczki Olga
képviselő
Pál Ferenc
képviselő
Tóth Imre
képviselő
Varga Zoltán
képviselő

Elérhetőségei:
Postacím: 6922-Földeák, Szent László tér 1.,
Telefonszám:
(00 36) 62/524-092.
Mail cím: foldeak(KUKAC)invitel(PONT)hu

 

1.4 Felügyelt költségvetési szervek

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

 

Web Mail SZMSZ ALAPÍTÓ
OKIRAT
Návay Lajos
Ált. Iskola
+ + +
Gyermekmosoly
Óvoda
+ + + +
Egyesített Eü.
és Szoc. Intézmény
+ +
Művelődési Ház
és Könyvtár
+ + + +
Körjegyzőségi Hivatal + + +
*Jelmagyarázat:
+ = elérhető (klikk a szimbólumra),
= elektronikus formában egyelőre nem elérhető.

 

1.5 Gazdálkodó szervezetek

1.6 Közalapítványok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Földeák községért Közalapítvány,
Földeáki Iskolásokért Közalapítvány,
Földeáki Gyermek-mosoly Óvoda Óvodásaiért Közalapítvány.

 

1.7 Lapok

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lap neve, szerkesztőség, és a kiadó neve és címe, valamint főszerkesztő neve.

FÖLDEÁK
A helyi önkormányzat lapja, megjelenik: havonta, a kiadvány ingyenes.
Kiadja: Földeák község Önkormányzata,
Felelős kiadó: Wéberné Bandur Rozália körjegyző,
Felelős szerkesztő: Tatárné B. Szűcs Etelka,
Szerkesztőbizottság: Bugyi Pálné, Ferenczi Sándorné, Fodor Imre,Terjékné Borbíró Mária.
Levélcím: 6922-Földeák,Községi Könyvtár
Telefon: 294-003
E-mail: muvhaz(KUKAC)muvhaz-foldeak(PONT)koznet(PONT)hu
Nyomás: “NORMA” Nyomdász Kft.
6800-Hmvhely,Rárósi út 10.
Kézbesíti: Magyar Posta Rt.
Készül: 1500 példányban

 

1.7 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szerv 1. pontban meghatározott adatai: Csongrád Megyei Kormányhivatal

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

2.1 A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, állami irányítás egyéb jogi eszközei, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend hatályos és teljes szövege:

1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
1992. évi XXXVIII. törvény az államháztartásról
2004. évi CXL. törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
8/2007.(IV.27.) rendelete Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Az országos illetékességű szervek, valamint a közigazgatási hivatalok esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven – Földeák Község Önkormányzata esetében nem értelmezhető ez az adat.

 

2.2 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Az önkormányzat önként vállalt (többlet feladatok) helyi közügyei:

– fiziotherapia működtetése,
– közhasznú munkavégzés biztosítása,
– civil szervezetek támogatása.

 

3. Gazdálkodási adatok

Földeák Község Önkormányzatának és Körjegyzőségi Hivatalának közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA.

3.1 Földeák község Önkormányzata

Gazdasági és munkaprogram 2011-2014

 

3.2 Földeák-Óföldeák községek Körjegyzőségi Hivatala

1., Szervezeti, személyzeti adatok
2., Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
3., Gazdálkodási adatok


Földeák-Óföldeák községek Körjegyzőségi Hivatalának a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA.

 

3.3 Návay Lajos Általános Iskola

1., Szervezeti, személyzeti adatok
2., Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
3., Gazdálkodási adatok

Návay Lajos Általános Iskola a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA.

 

3.4 Gyermekmosoly Óvoda

1., Szervezeti, személyzeti adatok
2., Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
3., Gazdálkodási adatok

Gyermekmosoly Óvoda a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA.

 

3.5 Egyesített Egészségügyi És Szociális Intézmény

1., Szervezeti, személyzeti adatok
2., Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
3., Gazdálkodási adatok

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA.

 

3.6 Művelődési Ház és Könyvtár

1., Szervezeti, személyzeti adatok
2., Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
3., Gazdálkodási adatok

Művelődési Ház és Könyvtár a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjét rögzítő SZABÁLYZATA.